shadow

Badania naukowe

W badaniach naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej nadal dominującym nurtem pozostaje pozytywistyczna perspektywa badawcza. Badania ilościowe okazują się jednak niewystarczające, by rozpoznać złożoność i wielorakość problematyki podejmowanej przez pedagogikę specjalną.
W obszarze zagadnień związanych z niepełnosprawnością człowieka i innymi zaburzeniami w jego funkcjonowaniu zmierzamy do możliwie rzetelnego  poznania wartości, intencji, przeżyć osób doświadczających trudu zmierzania się z własnymi ograniczeniami. Wniknięcie w głąb badanego zjawiska, poznanie „z ludzkiej perspektywy”  jego wielokontekstowości oraz podjęcie naukowych interpretacji wymaga poszerzenia warsztatu badawczego pedagogów specjalnych o perspektywę jakościową.

Warunkiem koniecznym dla budowania empirycznie ugruntowanej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej jest rzetelny warsztat pedagoga-badacza, jego kompetencje merytoryczne, metodologiczne, a także interpersonalne. Osoba zaangażowana w badania naukowe pedagogiki specjalnej powinna posiadać wiedzę i umiejętności prowadzenia badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Komplementarność podejścia badawczego pozwala na odpowiednie ukierunkowanie procedur badawczych. Niezbędnym warunkiem skuteczności podejmowanych analiz są kompetencje interpersonalne pedagoga-badacza, jego umiejętność wchodzenia w relacje ze środowiskiem naukowym, co sprzyja wspólnemu rozpoznawaniu złożonych fenomenów pedagogiki specjalnej. Zdolności interpersonalne warunkują także indywidualne podejście do podmiotu poznawanego – osoby o szczególnych, jednostkowych cechach, która niejednokrotnie  doświadcza trudności w autoprezentacji i komunikowaniu się. Kompetencje interpersonalne badacza to także jego umiejętność współdoświadczania problemów wpisanych w życie z niepełnosprawnością.  Poznawanie przez uczestniczenie to istotna cecha badań jakościowych.

Zadaniem Forum Pedagogiki Specjalnej jest dokumentowanie i popularyzowanie bogactwa pedagogiki specjalnej.  Obszar naukowy FPS jest miejscem scalającym jej teoretyczno-empiryczny wymiar. Chcemy zbudować bazę informacji o badaniach naukowych  z zakresu pedagogiki specjalnej, realizowanych jako projekty indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze.

Mamy nadzieję, że obszar naukowy FPS będzie  tworzony przy współudziale wszystkich zainteresowanych zagadnieniami pedagogiki specjalnej, także naukowców innych dyscyplin, którym bliska jest szeroko ujęta niepełnosprawność, choroby człowieka, czy dysfunkcje w adaptacji społecznej.

Będziemy dążyć do tego, by obszar Forum – Badania Naukowe – był ważnym źródłem informacji, inspiracji i refleksji.


    Warsztat badacza
    Literatura metodologiczna
    Narzędzia badawcze
    Źródła inspiracji

Indywidualne projekty badawcze
Zespołowe projekty badawcze