shadow

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku nauczyciela w przedszkolach i szkołach specjalnych,  nauczyciela wspomagającego w placówkach integracyjnych, a także pedagoga-terapeuty w poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy. Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, konstruowania indywidualnych programów, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji.