shadow

Warsztat badacza

Kodeks etyki pracownika naukowego
Przewodnik MNiSW po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców
Rada Młodych Naukowców
Organ pomocniczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołany zarządzeniem z dnia 22 maja 2013 roku

Do zadań Rady Młodych Naukowców należy:
•    identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;
•    przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców;
•    przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;
•    wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;
•    wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.
Poradnik Rady Młodych Naukowców Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych
 


Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877)

Lista czasopism punktowanych