shadow

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FORUM PEDAGOGIKI SPECJALNEJ WWW.EFPS.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FORUM PEDAGOGIKI SPECJALNEJ WWW.EFPS.PL

 

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego WWW.EFPS.PL. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu internetowego WWW.EFPS.PL, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;
 2. Serwis - serwis internetowy Forum Pedagogiki Specjalnej znajduje się w pod adresem internetowym www.efps.pl, pod którym Administrator prowadzi wortal będący własnością Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, NIP: 525-00-05-840; REGON: 000001488, tel. +48 22 589 36 00;
 4. Adres e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
 5. Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez podanie podczas rejestracji imienia i nazwiska, indywidualnej niepowtarzalnej nazwy użytkownika (login) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);
 6. Konto użytkownika - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie;
 7. Profil użytkownika - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu;
 8. Baza Profili – zbiór Profili użytkowników zarejestrowanych w Serwisie;
 9. Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele;
 10. Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie;
 11. Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi;
 12. Materiały - teksty, opracowania, obrazy, fotografie oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

 

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Właścicielem Serwisu jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, NIP: 525-00-05-840; REGON: 000001488, tel. +48 22 589 36 00

2. Podstawowym przedmiotem/zadaniem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet prezentacji i wymiany informacji z zakresu pedagogiki specjalnej, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu dokumentowania i upowszechniania osiągnięć oraz inspirowanie działań z zakresu pedagogiki specjalnej jako obszaru działalności naukowej, kierunku kształcenia wyższego, praktyki edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej. W Serwisie prezentowane będą informacje o akademickiej pedagogice specjalnej, co w zamierzeniu ma promować pedagogikę specjalną i ułatwiać współpracę naukowców z różnych ośrodków naukowych oraz promować pedagogikę specjalną jako kierunek kształcenia. Serwis będzie gromadzić i udostępniać zasoby z zakresu pedagogiki specjalnej, a w szczególności informować o aktualnych wydarzeniach (m.in. konferencjach, seminariach, nowościach wydawniczych), prezentować dorobek pracowników naukowych, zbiory bibliografii, koncepcje realizowanych projektów badawczych, zmiany w kształceniu pedagogiki specjalnej, wskazywać narzędzia pomocne zarówno w pracy naukowej (warsztat badacza, źródła inspiracji itp.), jak i praktyce edukacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej.

3. Do pełnego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików "cookies" Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).


Procedura rejestracji

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny podając:
  Pełną nazwę (imię i nazwisko)
  Nazwę użytkownika (login/nick)
  Hasło (wraz z jego powtórzeniem)
  Adres e-mail (wraz z jego powtórzeniem).
 3.  Konto Użytkownika zostaje utworzone w systemie. Użytkownik automatycznie otrzymuje informację zwrotną na podany przy rejestracji adres e-mail, w której zawarte są dalsze instrukcje rejestracyjne. Po ich dopełnieniu, konto użytkownika czeka na zatwierdzenia przez Administratora. Konto powinno być aktywne najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, związanych z organizacją roku akademickiego, czas ten może ulec wydłużeniu.

5. Baza Profili zarejestrowanych użytkowników Serwisu podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, NIP: 525-00-05-840; REGON: 000001488, tel. +48 22 589 36 00. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.

6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

7. Strona internetowa Serwisu działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies". Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadające przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnym dla innych osób.

§ 4

Korzystanie z Serwisu

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania danych, informacji i innych treści związanych z pedagogiką specjalną, a także korzystania z szeregu innych funkcjonalności Serwisu.

2. Przeglądanie wszystkich zasobów/treści Serwisu jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Dodawanie zasobów/treści Serwisu jest możliwe tylko dla Użytkowników zarejestrowanych. W przypadku naruszenia regulaminu dostęp ten może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora.

3. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie regulaminu i jej przyczynach.

4. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać w pełni z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych powyżej oraz posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail.

5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy.

6. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny pełną nazwę (imię i nazwisko), adres e-mail i inne informacje składające się na Profil (nie dotyczy to hasła do Konta).

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wszelkich danych przekazanych podczas rejestracji, jak i późniejszej edycji Profilu.

8. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a) oświadcza, że posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji).

c) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;

d) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

 

9. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, że Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

 

10. Wszystkie informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu są widoczne w Serwisie dopiero po zatwierdzeniu przez Administratora. Akceptacja informacji przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu nie jest automatyczna. Administrator zobowiązuje się do zatwierdzenia informacji nie później niż w ciągu 3. dni roboczych. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu zatwierdzania informacji przekazywanych przez Użytkownika do Serwisu.

11. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu, a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację treści, fotografii lub filmu z możliwością zablokowania profilu Użytkownika, jeżeli nie będą spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu.

13. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej;

c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji;

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

 

§ 5

 

Blokada i usunięcie konta

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować lub usunąć Konto. Administrator odblokuje Konto po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 

§ 6

Pomoc/Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

3. Odpowiedź na zgłoszenie na Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu zostanie przesłana do Użytkownika w formie odpowiedzi elektronicznej e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przysłania zgłoszenia. Czas ten może ulec wydłużeniu w okresach przerwy wakacyjnej lub świątecznej związanej z organizacją roku akademickiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, która jest Administratorem oraz właścicielem Serwisu www.efps.pl.

4. Administrator zobowiązuje się do usunięcia zakłóceń tak szybko, jak to będzie technicznie możliwe.

 

§ 7

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 

1. Administrator nie odpowiada, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania treści i funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści/zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania treści/fotografii z Serwisu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności promocyjnej i ogłoszeniowej związanej z treścią Serwisu wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników Biuletynów o treściach reklamowych i informacyjnych, dotyczących zakresu pedagogiki specjalnej. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

10. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

11. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Koordynator Serwisu efps.pl - Sylwia Kalinowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pokój 3517.

 

§ 8

Zmiany Regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.