shadow
czwartek, 19 grudzień 2013 10:05

Słownik socjologii jakościowej

Dodatkowe informacje

  • Autor: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński
  • Rok wydania: 2012
  • Tytuł: Słownik socjologii jakościowej
  • Miejsce wydania: Warszawa
  • Wydawnictwo: Difin

Spis treści:

Spis treści:

Wprowadzenie do słownika socjologii jakościowej
 
A
Akt komunikacji (Act of Communication)
Analiza dyskursu (Discourse Analysis, DA)
Analiza konwersacyjna (Conversation Analysis, CA)
Antropologia wizualna/socjologia wizualna (Visual Anthropology/Visual Sociology)
Arena (Arena)
Atlas TI (Atlas TI)
Autoetnografia (Autoethnography)
Autoprezentacja (Self-presentation)
 
B
Biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna (The Biographic-Narrative
Interpretive Method, BNIM)
 
C
Cielesność (Embodiment)
 
D
Delimitacja przez konceptualizację (Delimiting by conceptualization)
Deskryptywna teoria ugruntowana (Descriptive Grounded Theory)
Destrukcja tożsamości zawodowej (Destruction of the professional identity)
Dewiacja (Deviation)
Działanie połączone (Joint action)
Działanie społeczne (Social action)
 
E
Etic i emic (Etic and emic)
Etnografia mówienia (Ethnography of speaking)
Etnografia organizacji (Etnography of organization)
Etnografia socjologiczna (Sociological etnography)
Etnograficzne badanie rynku (Ethnographic market research)
Etykieta (Etiquette)
 
F
Fasada (Front)
Fenomenografia (Phenomenography)
Folklor organizacyjny (Organizational folklore)
 
G
Grupa odniesienia (Reference group)
Grupa pierwotna (Primary group)
 
H
Habitus (Habitus)
Hermeneutyka obiektywna (Objective hermeneutics)
 
I
Indukcja analityczna (Analytic induction)
Instytucje totalne (Total institutions)
Interakcja (Interaction)
 
J
Ja podmiotowe i przedmiotowe w ujęciu Meada (I and Me by Mead)
Język (Language)
 
K
Kariera (Career)
Klasyczna teoria ugruntowana (Classic Grounded Theory)
Kod ograniczony i kod rozwinięty (Restricted and elaborated code)
Kolaż (Collage)
Konstruktywistyczna teoria ugruntowana (Constructivist Grounded Theory)
Konstruktywizm versus konstrukcjonizm (Constructivism versus Constructionism)
Kontekst (Context)
Kontekst przestrzenny (Spatial context)
Kryteria oceny teorii ugruntowanej (Evaluative Criteria for a Grounded Theory)
Krytyczna analiza dyskursu (Critical Discourse Analysis)
Kultura organizacji (kultura organizacyjna) (Organizational culture)
 
L
Legitymizacja (Legitimation)
 
M
Matryca warunków (Conditional matrix)
Metoda badania w działaniu (Action Research)
Metoda biograficzna (Biographical metod)
Metoda dokumentów osobistych (Personal documents method)
Metodologia teorii ugruntowanej - strategia analiz i badań jakościowych (Methodology of grounded theory - strategy
of qualitative analysis and research)
Metody doświadczenia osobistego (Personal experience methods)
Metody jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych (Qualitative methods in market and marketing research)
Metody wizualne (Visual methods)
 
N
Noty teoretyczne (Theoretical memos, theoretical notes)
 
O
Obiekt graniczny (Boundary object)
Objaśnienia (Accounts)
Obserwacja (Observation)
Obserwacja uczestnicząca (Participant observation)
Opis gęsty (Thick description)
 
P
Paradygmat (Paradigm)
Paradygmat interpretatywny (Interpretative Paradigm)
Paradygmat kodowania (Coding paradigm) i zogniskowane kodowanie kategorii (Axial coding)
Podstawowy proces społeczny (Basic social process)
Pojęcia w symbolicznym interakcjonizmie (Concepts in symbolic interactionism)
Praca (Work)
Praca nad biografią (Biografical work)
Praca nad dopasowywaniem linii działań (Articulation work)
Proksemika (Proxemics)
Przekładalność perspektyw (Reciprocity of perspectives)
 
R
Rodziny kodowania teoretycznego (Theoretical coding families)
Rola społeczna (Social role)
Rytuał organizacyjny (Organizational ritual)
 
S
Socjalizacja (Socialization)
Socjolingwistyka (Sociolinguistics)
Sprzężenie zwrotne karier (Career coupling)
Standaryzacja interakcji (Scripting)
Struktury procesowe biografii (Biographical process structures)
Studium przypadku (Case study)
Symbol (Symbol)
 
Ś
Świat społeczny (Social world)
 
T
Techniki neutralizacji (Techniques of neutralization)
Temporalność (Temporality)
Teoretyczne nasycenie (Theoretical saturation)
Teoretyczne pobieranie próbek (Theoretical sampling)
Teoria etykietowania (Labeling theory)
Teoria konstruktu osobistego (Personal construction theory)
Teoria światów społecznych (Social world theory)
Test projekcyjny (Projective test)
Tożsamość (Identity)
Trajektoria (Trajectory)
Transformacje tożsamości (Transformations of identity)
Triangulacja (Triangulation)
 
U
Uogólniony inny (Generalized other)
 
W
Więź społeczna (Social bond)
Wizualna teoria ugruntowana (Visual Grounded Theory)
Wrażliwość teoretyczna (Theoretical Sensitivity)
Wspólnotowe badanie w działaniu (Community Action Research)
Współczynnik humanistyczny (Humanistic coefficient)
Wywiad narracyjny (Narrative interviews)
Wywiad skoncentrowany na problemie (Problem - centered interview)
Wywiad swobodny (Free interview)
 
Z
Znaczący inny (Significant other/relevant other)
Zogniskowany wywiad grupowy (Focus group interview)