shadow
piątek, 10 październik 2014 09:10

Nowe testy psychologiczne (wybór przygot. przez Magdalenę Łuszkiewicz, APS)

Napisał 

Dodatkowe informacje

  • Tytuł: Nowe testy psychologiczne (wybór przygot. przez Magdalenę Łuszkiewicz)
  • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:

    .

 

Znormalizowane Sprawdziany Znajomości Zasad Ortograficznych dla uczniów klas II-VI [SPR. ORTO]

    autorzy: Elżbieta Karpińska, Bartosz M. Radtke

    grupa wiekowa: 8;00-12;11

    użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

Narzędzie składa się z dwóch zestawów zadań opracowanych dla uczniów klasy II i III oraz klas IV-VI. Każdy zestaw składa się z szeregu zadań weryfikujących znajomość poszczególnych aspektów polskiej ortografii. Sprawdzana jest teoretyczna znajomość zasad ortograficznych, jak również umiejętność przyporządkowywania ich do pisowni danego wyrazu. Diagnozowany uczeń ma szansę wykazać się rozumieniem poszczególnych zasad ortograficznych oraz umiejętnością ich stosowania. Zakres treściowy zadań został opracowany w oparciu o wytyczne podstawy programowej nauczania języka polskiego w szkole podstawowej oraz w oparciu o wybrane programy nauczania języka polskiego, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.

 

Skale Objawowe Zaburzeń Okresu Adolescencji. [SOZOA]

    autorzy: Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke

    sposób badania: badanie indywidualne

    diagnozowany obszar: zaburzenia zachowania, ADHD, depresja, zaburzenia odżywiania

    grupa wiekowa: adolescenci

    użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy (we współpracy z psychologami)

Objawowe skale diagnostyczne zaburzeń okresu adolescencji umożliwiają diagnozę w kierunku następujących zaburzeń i trudności charakterystycznych dla okresu adolescencji:

- zaburzenia zachowania,

- nadpobudliwość psychoruchowa,

- zaburzenia odżywiania,

- depresja,

- ryzyko prób samobójczych,

Skale bazują na wytycznych diagnostycznych klasyfikacji DSM-IV (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) - Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) -

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Stosowanie Skali opiera się na wnikliwej obserwacji funkcjonowania ucznia oraz wywiadzie i rozmowie z uczniem, rodzicem ucznia oraz nauczycielem. Skale wyposażone są w przewodnik diagnostyczny.

 

Test Uczenia się Słuchowego. [TUS]

    autorzy: Urszula Sajewicz-Radtke, współpraca: Marta Formela

    sposób badania: badanie indywidualne

    diagnozowany obszar: poziom uczenia się słuchowego

    grupa wiekowa: 9;00-13;00

    użytkownicy: psycholodzy, logopedzi

Uczenie się słuchowe jest jedną z bardziej znaczących kompetencji wykorzystywanych w procesie edukacji dzieci. Jak wskazują badania, warunkuje ona nie tylko nabywanie wiedzy, ale również zachowanie dziecka w szkole. Pozwala ono na aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, korzystanie z materiału opracowywanego na lekcjach, ale również na budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych. Ocena słuchowego uczenia się pozwala nie tylko na wsparcie diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych, lecz także wspiera planowanie oddziaływań terapeutycznych i dydaktycznych. Prezentowane narzędzie pozwala na psychometryczną ocenę procesu uczenia się, jak i na jakościową ocenę przebiegu tego procesu. Autorki założyły, iż istotne w procesie diagnozy funkcjonalnej jest nie tyko ustalenie poziomu uczenia się słuchowego. Warto zwrócić uwagę również na dynamikę, jakość oraz zastosowane techniki czy strategie pamięciowe. Zaleca się stosowanie prezentowanego testu podczas diagnostyki funkcjonalnej trudności szkolnych, trudności z zachowaniem czy trudności w zakresie nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych. Pozwala on na kompleksową ocenę procesu uczenia się słuchowego.

 

Wystandaryzowane Sprawdziany Umiejętności Szkolnych dla PPP - Matematyka - Szkoła Podstawowa - Komplet [SPR.M]

    autorzy: Elżbieta Karpińska, Bartosz M. Radtke

    opracowanie metodyczne: Józef Wierzbowski

    sposób badania: badanie indywidualne

    diagnozowany obszar: pomiar umiejętności szkolnych z zakresu matematyki

    grupa wiekowa: uczniowie od III do VI klasy SP

    użytkownicy: psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w poradniach PP

Narzędzie składa się z zestawu dziewięciu sprawdzianów oceniających poziom opanowania przez ucznia umiejętności przewidzianych w aktualnej podstawie programowej w danym momencie edukacji (koniec I etapu oraz cały II etap). Sprawdziany oznaczone cyframi 1 i 2 po oznaczeniu klasy obejmują swoim zakresem odpowiednio pierwszy i drugi semestr danej klasy. Sprawdziany oznaczone jako przełomowe (np. III/IV) obejmują swoim zakresem treści kształcenia przewidziane dla danej klasy na przestrzeni całego roku szkolnego (w przypadku sprawdzianu III/IV będzie to klasa III, w przypadku sprawdzianu IV/V – klasa IV itd.).

Ocena sprawdzianów polega na podłożeniu arkusza wypełnionego przez ucznia pod klucz foliowy i zweryfikowaniu poprawności obliczeń i odpowiedzi. Do każdego sprawdzianu opracowano szczegółowe kryteria oceny (łącznie z przeliczeniem na ocenę szkolną) oraz tabele pozwalające na szczegółowe określenie tematów (działów) wymagających u ucznia ugruntowania (zaległości programowe). Tabele te są niezwykle przydatne podczas konstruowania opinii i zaleceń dla szkoły.

 

Screeningowy Audiometr Tonalny z Testami Centralnymi

Urządzenie umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego. Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu psychologa, pedagoga czy logopedy. Urządzenie zostało opracowane z przeznaczeniem do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz w gabinetach logopedycznych. Test centralnego przetwarzania słuchowego zostały poddane pełnej normalizacji w roku 2014 r. na populacji polskich dzieci.

Diagnoza z wykorzystaniem systemu SAT obejmuje:

diagnozę sprawności słuchu obwodowego:

- Audiogram (125Hz; 250Hz; 500Hz; 750 Hz; 1,5kHz; 2kHz; 3kHz; 4kHz; 6kHz; 8kHz)

diagnoza słuchowego przetwarzania centralnego - aspekt czasowy:

- Test sekwencji długości dźwięków

diagnoza słuchowego przetwarzania centralnego - aspekt fizyczny:

- Test sekwencji wysokości dźwięków

Uprawnienia do posługiwania się systemem diagnostycznym SAT posiadają logopedzi, psycholodzy i pedagodzy, który ukończyli szkolenia instruktażowo-certyfikacyjne prowadzone na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Zestaw zawiera:

- procesor audiometryczny

- płytę ze specjalistycznym oprogramowaniem

- słuchawki audiometryczne

- podręcznik

Do obsługi systemu SAT niezbędny jest komputer typu laptop z system Windows nie starszym niż Windows XP.

Wymagania minimalne: Windows XP® SP3®, pamięć RAM: 1GB, procesor: Intel® Core 2 Duo 1,86GHz (lub równoważny), miejsce na twardym dysku: 100MB, rozdzielczość ekranu: 1024x768, przynajmniej 1 wolne złącze USB

Wymagania rekomendowane: Windows 7® 32/64 bit lub nowszy, pamięć RAM: 4GB, procesor: Intel® i3 (lub równoważny), miejsce na twardym dysku: 100MB, rozdzielczość ekranu: 1280x1024, przynajmniej 1 wolne złącze USB, komputer typu laptop.

 

Skala Gotowści Matematycznej i Ryzyka Dyskalkulii

autorzy: Elżbieta Karpińska, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke

sposób badania: badanie indywidualne

diagnozowany obszar: rozwój kompetencji matematycznych, gotowość matematyczna, ryzyko dyskalkulii

grupa wiekowa: 4;7-7;6

użytkownicy: psycholodzy i pedagodzy diagności zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - brak wymogu szkolenia kwalifikacyjnego

Narzędzie zostało opracowane w celu diagnozowania gotowości do nauki matematyki u dzieci wstępujących do szkoły. Umożliwia ono także zidentyfikowanie tych uczniów, których rozwój funkcji poznawczych oraz kompetencji matematycznych sugeruje możliwość wystąpienia w przyszłości trudności w uczeniu się matematyki (w tym dyskalkulii). Szeroki zakres diagnostyczny narzędzia umożliwia kompleksową diagnozę obszaru sprawności matematycznej badanego dziecka, zaś dołączone do narzędzia pomoce testowe czynią badanie diagnostyczne możliwie przyjemnym dla dziecka i zbliżonym do sytuacji zabawy.

Narzędzie jest rekomendowane jako istotny element procesu diagnozy gotowości szkolnej, jak również planowania oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych w przypadku dzieci przejawiających trudności w uczeniu się bądź ich ryzyko. Narzędzie należy włączyć do procesu diagnozy zawsze, gdy w Baterii-5/6 badane dziecko uzyskuje niskie wyniki w podtestach: Matematyka i Kategoryzowanie.

 

Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły. [SRD-6]

    autorzy: Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka (współautor podręcznika)

    sposób badania: badanie indywidualne

    diagnozowany obszar: ryzyko dysleksji

    grupa wiekowa: 6;00-6;11

    użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, szkolni specjaliści

Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6) jest metodą umożliwiającą dokonywanie wstępnej oceny ewentualnego zagrożenia wystąpieniem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu na progu szkoły. Zaletą proponowanej metody jest jej forma, która umożliwia dokonanie oceny i opracowanie wyników w bardzo krótkim czasie, do 10 minut.  Funkcje oceniane za pomocą narzędzia: motoryka mała, motoryka duża, funkcje wzrokowe, funkcje językowe – percepcja, funkcje językowe – ekspresja, uwaga. Narzędzie ma postać kwestionariuszową.

 

Kwestionariusz Agresywności Młodzieży - Reaktywność Emocjonalna. [KAM-RE]

    autorzy: Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke, Dorota Kalka

    sposób badania: badanie indywidualne, badanie grupowe

    diagnozowany obszar: poziom agresywności

    grupa wiekowa: 13;00-16;11

    użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy szkolni (przy ścisłej współpracy z poradnią psych-ped.)

Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru agresywności młodzieży gimnazjalnej, w oparciu o pięć wymiarów: Agresja bezpośrednia Agresja pośrednia Agresja werbalna Opozycyjność Drażliwość Narzędzie składa się z podręcznika, arkuszy kwestionariusza oraz foliowego klucza do oceny odpowiedzi. Test przeznaczony jest do diagnozy poziomu agresywności uczniów gimnazjów. W przypadku prowadzenia badań grupowych może być wykorzystywany jako narzędzie pomocne w konstruowaniu szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych. Narzędzie przeznaczone jest również do monitorowania poziomu agresywności w grupach klasowych. Testem mogą posługiwać się pedagodzy szkolni (przy ścisłej współpracy z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz psycholodzy.

 

Obrazkowy Test Słownikowy - Rozumienie. [OTSR]

    autorzy:Ewa Haman, Krzysztof Fronczyk

    sposób badania: badanie indywidualne

    diagnozowany obszar: rozumienie mowy, słownik bierny

    grupa wiekowa: 2;0-6;11

    użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi diagności (w ścisłej współpracy z psychologami), logopedzi i pedagodzy - nauczyciele akademiccy

OTSR jest testem sprawdzającym rozumienie pojedynczych słów (rzeczowników, czasowników i przymiotników). Pozwala na ocenę zasobu słownictwa dziecka w odniesieniu do populacji dzieci polskojęzycznych o typowym rozwoju. Został opracowany w dwóch wersjach równoległych, co pozwala na powtórzony pomiar w krótkich odstępach czasu. OTSR posiada normy dla dzieci w wieku od 2;00 do 6;11 (dla dziewczynek i chłopców; w półrocznych przedziałach wieku; oddzielne dla każdej z wersji) - opracowane na próbie niemal 2.000 dzieci. W trakcie wykonywania testu dziecko jest proszone o wskazywanie obrazków odpowiadających słowom kluczowym (przy każdym słowie dokonuje wyboru jednego z czterech obrazków przedstawionych na planszy). Procedura badania jest dostosowywana do wieku dziecka oraz poprawności odpowiedzi, dzięki czemu czas badania jest zminimalizowany (w zależności od wieku wynosi średnio od 2 do 7 minut). Badania towarzyszące badaniu normalizacyjnemu wskazują na wysoką rzetelność OTSR (mierzoną metodą połówkową) i jego trafność (sprawdzaną przy użyciu analizy czynnikowej oraz poprzez korelacje OTSR z innymi miarami rozwoju poznawczego i językowego). Komplet testowy składa się z dwóch równoległych wersji zadań (dwa zestawy tablic testowych i protokołów), co umożliwia stosunkowe częste powtarzanie badań u dzieci.

 

Profil Zainteresowań Zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych. [PZZ-INTE]

    autorzy: Małgorzata Połajdowicz, Ewa Radtke-Pawłowska, Urszula Sajewicz-Radtke

    sposób badania: badanie indywidualne

    diagnozowany obszar: charakterystyka predyspozycji zawodowych

    grupa wiekowa: 13+

    użytkownicy: psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, doradcy zawodowi

Profil przeznaczony jest do oceny zainteresowań zawodowych ucznia o obniżonych możliwościach intelektualnych (inteligencja niższa niż przeciętna, pogranicze upośledzenia umysłowego, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim). Narzędzie diagnozuje poziom nasilenia zainteresowań w obrębie następujących obszarów zawodowych: człowiek-człowiek, człowiek-przyroda, człowiek-technika, człowiek-estetyka. Test umożliwia diagnozę w oparciu o materiał słowny oraz graficzny.

 

Profil zainteresowań zawodowych. [PZZ]

    autorzy: Elżbieta Karpińska, Urszula Sajewicz-Radtke, Magdalena Stępka

    sposób badania: badanie indywidualne,

    diagnozowany obszar: ocena zainteresowań zawodowych

    grupa wiekowa: 13+

    użytkownicy: doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy, szkolni specjaliści ds. pomocy psych-ped

Profil zainteresowań zawodowych przeznaczony jest do jakościowej oceny zainteresowań zawodowych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Został opracowany z myślą o doradcach zawodowych zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Umożliwia ocenę zainteresowań zawodowych ucznia na dwóch poziomach szczegółowości. Pierwszy poziom oceny ogranicza się do wyróżnienia głównych grup zainteresowań ucznia spośród pięciu podstawowych: człowiek-człowiek; człowiek-technika; człowiek-przyroda; człowiek-dane i człowiek-obraz artystyczny. Drugi zaś poziom to pogłębiona ocena zainteresowań w obrębie danej grupy. Doradca może zatem ograniczyć się do wyłonienia głównej grupy zainteresowań ucznia (np. obszar zainteresowań: człowiek-człowiek) bądź dokonać bardziej szczegółowego rozróżnienia w obrębie danej grupy (np. zainteresowania handlowe, usługowe czy medyczne). Narzędzie z uwagi na jego charakter może być stosowane zarówno do badań indywidualnych jak i grupowych.

 

Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży [WIĘZI DiM

    autorzy: Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek, Witold Bruski

    sposób badania: badanie indywidualne

    diagnozowany obszar: diagnoza więzi rodzinnych

    grupa wiekowa: 5;00-13;11

    użytkownicy: psycholodzy

Narzędzie składa się z 15 zabaw opisanych w podręczniku, oraz przygotowanych do ich przeprowadzenia pomocy. Wykorzystanie wybranych z zestawu zabaw w diagnozie dziecka pozwala na ocenę spójności systemu rodzinnego, czyli siły i jakości więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodziny, hierarchii osób ważnych w życiu dziecka  oraz granic rodziny zewnętrznych i wewnętrznych (pomiędzy członkami rodziny). Na podstawie przebiegu zabaw wnioskować można o rodzajach problemów, których doświadcza dziecko oraz o ocenie zasobów członków rodziny do radzenia sobie w trudnych sytuacjach (w percepcji dziecka). W trakcie badania możliwe jest poznanie dziecięcej oceny kompetencji opiekuńczo-wychowawczych matki i ojca oraz stopnia zaspokojenia potrzeb dziecka przez każdego z rodziców.

Zastosowanie:

Narzędzie do „Diagnozy więzi rodzinnych dzieci i młodzieży” może być wykorzystane przez psychologów i pedagogów w instytucjach, których zadaniem jest zarówno diagnoza sytuacji rodzinnej, jak i wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych (np. separacja i /lub rozwód rodziców, rekonstrukcja rodziny, umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, choroba w rodzinie).

Osoby badane:

Narzędzie stosowane może być w diagnozie dzieci w wieku 5 – 15 lat. Zabawa stwarza możliwość opowiedzenia przez dziecko o swoich problemach i ujawnienia ich, co bywa trudne dla dzieci młodszych (brak kompetencji poznawczych i umiejętności radzenia sobie z emocjonalną warstwą doświadczeń), ale też dla dzieci starszych i adolescentów (lęk, niepokój, poczucie zdradzania tajemnicy, konflikty lojalnościowe, poziom stresu uniemożliwiający skorzystanie z zasobów poznawczych). W przypadku badania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zabawa sprzyja wyrażaniu emocji, ale także eksperymentowaniu z różnymi sposobami poradzenia sobie z nimi. Zabawa redukuje napięcie związane z doświadczaniem dyskomfortu emocjonalnego, pojawiającego się w kryzysowej sytuacji, i sprawia, że omawianie nieprzyjemnych przeżyć staje się możliwe, a tematy z nimi związane są bardziej dostępne. Mniej propozycji zabaw w zestawie przeznaczonych jest dla młodzieży, co jest związane z możliwością korzystania z szerszego wachlarza innych narzędzi diagnostycznych w przypadku tych badanych. Doświadczenia z pracy z wykorzystaniem prezentowanego narzędzia wskazują jednak, że taka forma diagnozy relacji rodzinnych przynosi pozytywne rezultaty w pracy z dziećmi do 15 lat roku życia.

Ostatnio zmieniany piątek, 10 październik 2014 09:19