shadow
wtorek, 24 czerwiec 2014 06:31

Diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodzin wychowanków domu dziecka

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł w języku polskim:

  Diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodzin wychowanków domu dziecka

 • Tytuł w języku angielskim:

  The Assessment of the Childcare Situation of the Families of the Orphanage Wards

 • Imię i nazwisko autora: Mieczysław Sędzicki
 • Imię i nazwisko promotora: dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska
 • Imiona i nazwiska recenzentów:

  prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka
  dr hab., prof. ChAT Danuta Piekut-Brodzka

   

 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Rok: 2014
 • Słowa kluczowe w języku polskim: rodzina opieka i wychowanie w rodzinie rodzina dysfunkcyjna sytuacja opiekuńczo wychowawcza w rodzinie sieroctwo sieroctwo społeczne dom dziecka opieka nad dzieckiem wydolność opiekuńczo wychowawcza zagrożenie wydolności opiekuńczo wychowawczej reintegracja rodziny instytucje opieki zastępczej
 • Słowa kluczowe w języku angielskim: family childcare in the family dysfunctional family childcare situation in the family orphanhood social orphanhood orphanage care for the child childcare viability threat to the childcare viability reintegration of the family foster care institutions
 • Streszczenie:

  Rodzina ze swej natury to podstawowe środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Od jego jakości zależy przyszłość dziecka. Z tego względu zagadnienie kondycji rodziny musi być przedmiotem licznych badań empirycznych. Ważne jest we właściwym czasie rozpoznane czynników, które mogą spowodować na tyle duże zaburzenie życia i rozwoju dziecka w rodzinie, że doprowadzi to w konsekwencji do stanu jego osierocenia.
  Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest zagadnieniu sieroctwa.
  Zadaniem badawczym jest diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach dzieci będących wychowankami instytucjonalnych domów dziecka w latach 2001-2010, tj. trakcie zasadniczego okresu zmian transformacyjnych – przebudowy polskiego systemu opieki nad dzieckiem i pomocy jego rodzinie.
  Poznawczym celem pracy jest rozpoznanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodzin wychowanków domów dziecka. Celem praktycznym sformułowanie wniosków do dalszych zmian w zakresie reorganizacji systemu wsparcia dziecka i rodziny.
  Rozprawa doktorska składa się z części teoretycznej, metodologicznej i badawczej.
  Dwa pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia związane z pojęciem rodziny i jej dysfunkcji oraz z zagadnieniami opieki i wychowania, zjawiskiem sieroctwa, problematyką instytucjonalnych domów dziecka – od rysu historycznego po stan aktualny.
  W rozdziale empirycznym pracy analizie poddano m.in. sytuację socjo-demograficzną, kulturową, bytową oraz wychowawczą w rodzinach wychowanków. Opisano postrzeganie przez dzieci domu rodzinnego i aktualnej własnej sytuacji.
  Na podstawie przyjętych kryteriów badawczych wyznaczono ogólny poziom zagrożenia wydolności badanych rodzin.
  W pracy zawarto wnioski płynące z analizy materiału badawczego. Wśród nich znalazła się również konkluzja, że dotychczas formułowane przez wielu autorów zastrzeżenia wobec działania systemu wsparcia rodziny i dziecka, są nadal aktualne. Wnioski z eksploracji posłużyły również za podstawę do sformułowania rekomendacji dla praktyki, które zamieszczono w końcowej części rozprawy.

  Summary:
  A family, due to its nature, is a basic childcare environment. The future of a child depends on its quality. Therefore, the issue of the condition of a family needs to be the subject of numerous empirical researches. It is important to recognize in the proper time the factors which may cause such serious life and development disorder of the child in their family that, as a result, it can lead to the state of their orphanhood.
  This PhD dissertation is devoted to the issue of the orphanhood.
  The aim of the research is the assessment of the childcare situation in the families of children raised in institutional orphanages in 2001-2010, that means during the time of some crucial transformational changes – the rebuilding of the Polish system of the care for the child and the help for their family.
  The cognitive aim of the work is the recognition of the childcare situation of the families of the orphanage wards. The practical goal is making some conclusions concerning further changes in the area of reorganization of the support system for the child and the family.
  This PhD dissertation consists of the theoretical, methodological and research parts.
  The first two chapters comprise the theoretical introduction to the issues connected with the concept of the family and its dysfunction as well as the issues of the childcare and upbringing, the orphanhood phenomenon, the issues of the institutional orphanages - from the historical outline to the present situation.
  In the empirical part of the dissertation, among others, the socio-demographic, cultural and upbringing situations and living and housing conditions in the families of the orphanage wards have been analyzed. The perception of the family home and the own current situation of the children have been described.
  On the basis of the adopted criteria the general level of the threat of viability in the families of interests has been determined.
  This dissertation includes some findings from the analysis of the research material. Among them, there is also a conclusion that the objections to the operation of the system of the support for the family and the child, stated by many authors so far, are still valid. The conclusions from the exploration have also served as a basis for the formulation of some recommendations for practice, which have been included in the final part of the dissertation.