shadow
wtorek, 24 czerwiec 2014 07:26

Kulturowo - psychologiczne uwarunkowania postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na Litwie

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł w języku polskim:

  Kulturowo - psychologiczne uwarunkowania postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na Litwie

 • Tytuł w języku angielskim:

  .

 • Imię i nazwisko autora: Diana Aksamit - Staszkievicz
 • Imię i nazwisko promotora: Promotor dr hab., prof. APS Andrzej Giryński Promotor pomocniczy dr Agnieszka Wołowicz - Ruszkowska
 • Imiona i nazwiska recenzentów:

  dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska
  prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas

   

 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Rok: 2014
 • Słowa kluczowe w języku polskim: osoba tożsamość niepełnosprawność postawa
 • Słowa kluczowe w języku angielskim: the person's identity disability attitude
 • Streszczenie:

  Na temat niepełnosprawności prowadzi się współcześnie wiele badań. Samo pojęcie od strony teoretycznej jest dobrze znane, jednak ciągle na nowo odkrywane. Przeprowadzone badania w ramach pracy magisterskiej w latach 2010-2011 na Litwie i w Polsce wykazały, że istnieją różnice w percepcji osób z niepełnosprawnością intelektualną w tych krajach. Na Litwie tendencja była bardziej negatywna niż w Polsce w grupie uczniów na poziomie licealnym, natomiast wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli z obu krajów różniły się tylko stopniem ich wiedzy z zakresu samej niepełnosprawności. Postanowiono zatem kontynuować badania w celu dojścia przyczyny takiego stanu rzeczy i jego uwarunkowań. Zdecydowano przebadać w obu krajach jeszcze i decydentów, a jako drugą grupę badawczą oznaczono instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. Aby porównać wyniki badania kwestionariuszowego z subiektywnym poczuciem tożsamości osobistej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, postanowiono do badania włączyć również i te osoby.
  Przedmiotem badania było określenie wpływu determinantów kulturowo-psychologicznych na ujawniane postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na Litwie. W przeprowadzonym badaniu determinanty kulturowe kontrolowane były za pomocą weryfikacji pochodzenia (miejsca zamieszkania) respondentów. Do analizy wpływu determinantów psychologicznych wzięto pod uwagę: samoocenę osób badanych mierzoną Skalą Samooceny Rosenberga oraz system wartości weryfikowany Skalą Wartości Rokeacha. Ponadto przedmiotem badania była analiza znaczenia postaw wobec poczucia tożsamości osobistej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w obu krajach.  Celem głównym, było: porównanie postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na Litwie w oparciu o determinanty kulturowo - psychologiczne oraz analiza  znaczenia  ujawnianych postaw na poczucie tożsamości osobistej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w obu krajach. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na weryfikację postawionych w rozprawie hipotez i odpowiedzi na postawione pytania w części jakościowej. Różnice, jakie pokazały dane liczbowe na temat postaw wobec osób z niepełnosprawnością w obu krajach, zostały również ujawnione przez subiektywne odczucia osób z niepełnosprawnością intelektualną.