shadow
środa, 22 styczeń 2014 07:27

Rozwój rysunkowy ucznia szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł w języku polskim:

  Rozwój rysunkowy ucznia szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

 • Tytuł w języku angielskim:

  A drawing development of a pupil from a special school for those with mild mental handicaps

 • Imię i nazwisko autora: Barbara Trochimiak
 • Imię i nazwisko promotora: dr hab., Prof. APS Joanna Głodkowska
 • Imiona i nazwiska recenzentów:

  prof. dr hab. Wiesława Limont; dr hab. Andrzej Giryński

 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Rok: 2008
 • Słowa kluczowe w języku polskim: rysunek Trzy Aspekty Formy TAF analiza wytworu pedagogika specjalna Miara Ilościowego Zróżnicowania MIZ
 • Słowa kluczowe w języku angielskim: drawing Three Aspects of Form TAF product analysis special needs education Quantitative Diversity Measures QDM
 • Streszczenie:
  W dysertacji przedstawiona została autorska metoda analizy celowego działania człowieka - Trzy Aspekty Formy (TAF) - uwzględniająca aspekt misyjny, fenomenologiczny i kulturowy aktywności. Pokazane zostało zastosowanie metody do budowy modelu badawczego rysunku. Zdefiniowane zostały procesowe środki rysunkowe, będące wynikiem formalizacji działań na poziomie procesów tworzenia wytworu oraz zaproponowana została ich systematyka. Końcowym efektem badań teoretycznych było sformułowanie zasad procesowego kształtowania umiejętności rysunkowych ucznia szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. W pracach nad ilościowym modelem badawczym rysunku skonstruowana została miara ilościowego zróżnicowania jakości formy rysunku w kategorii badawczej (MIZ). Miara ta dostarcza informacji na temat intensywności zmian zachodzących w określonym czasie, lub wskazuje na występowanie różnic jakości formy rysunku jednorodnych grup uczniów.
  Streszczenie w języku angielskim:
       This dissertation presents an original analysis method of an intentional action of a man – Three Aspects of Form (TAF) – which takes into consideration mission, phenomenological and culture aspects of the activity. The author of the dissertation showed the application of this method to design a research model of a drawing. Process drawing means were defined, those resulting from the formalization of action on the level of product creation processes and their systematics was proposed. The final result of a theoretical research was a formulation of principles of a process development of drawing abilities of a pupil from a special school for those with mild mental handicaps. While working on a quantitative research model of the drawing the author formulated quantitative diversity measures of a quality of a drawing form in a research category (QDM). This measure provides information concerning the intensity of changes happening in a specified time, or indicates the differences in a quality of the drawing form of homogeneous groups of pupils.