shadow
wtorek, 11 luty 2014 11:28

Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących w działalności organizacji pozarządowych i wybranych instytucji rządowych III RP

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł w języku polskim:

  Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących w działalności organizacji pozarządowych i wybranych instytucji rządowych III RP

 • Tytuł w języku angielskim:

  Education and rehabilitation of blind and partially sighted people in activities of governmental institutions and non-governmental organizations of the Third Republic of Poland

 • Imię i nazwisko autora: Magdalena Wałachowska
 • Imię i nazwisko promotora: dr hab. Jadwiga Kuczyńska – Kwapisz, prof. UKSW
 • Imiona i nazwiska recenzentów:

  dr hab. Zofia Palak, prof. UMCS

  dr hab. Małgorzata E. Kupisiewicz, prof. APS

 • Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Rok: 2010
 • Słowa kluczowe w języku polskim: rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących organizacje pozarządowe stowarzyszenia fundacje spółdzielnie pracy niewidomych
 • Słowa kluczowe w języku angielskim: rehabilitation of blind and partially sighted people non governmental organizations associations foundations cooperatives of the blind
 • Streszczenie:

  Przedmiotem badań była działalność rehabilitacyjna i edukacyjna oraz wewnętrzne i zewnętrzne warunki działania organizacji pozarządowych i wybranych instytucji rządowych świadczących pomoc na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku w Polsce. Do grupy organizacji pozarządowych zaliczono 46 stowarzyszeń, 20 fundacji oraz 30 spółdzielni pracy niewidomych. Podmioty te miały swoje siedziby na terenie całej Polski. Założeniem badacza było stworzenie pełnej listy tych organizacji. Wybrane do badania instytucje rządowe to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (a w nim: Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz Ministerstwo Zdrowia. Informacje o działalności i warunkach pracy organizacji pozarządowych gromadzono wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego. Zbierając materiały dotyczące inicjatyw wymienionych instytucji rządowych, zastosowano metodę analizy dokumentów. Uzupełnieniem obu metod badawczych było wykorzystanie techniki obserwacji niestandaryzowanej dorywczej.

   

  Summary:

  Main aims of the research were:

  - description of rehabilitational and educational activity which has been led for visually impaired persons by non – governmental organizations and chosen governmental institutions

  - showing outside and inside activity conditions of non – governmental organizations and chosen governmental institutions which have been helping visually impaired people.

  I constituted a group of 46 associations, 20 foundations and 30 cooperatives. They were situated all over Poland. I was going to complete a full list of this organizations. Governmental institutions chosen for my research were: Ministry of Education, Ministry of Work and Social Policy and Ministry of Public Health.

  The exploratory diagnostic with special questionnaires and the classical technique of documents analysis were main methods which were used during my exploration.