shadow
środa, 19 marzec 2014 09:28

Bycie nauczycielem dzieci niepełnosprawnych. Analiza dokumentarna nauczycielskiego doświadczenia

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł w języku polskim:

  Bycie nauczycielem dzieci niepełnosprawnych. Analiza dokumentarna nauczycielskiego doświadczenia

 • Tytuł w języku angielskim:

  Being the teacher of children with disabilities. Documentary analysis of teachers' experience

 • Imię i nazwisko autora: dr Karolina Tersa
 • Imię i nazwisko promotora: prof. Astrid Męczkowska-Christiansen
 • Imiona i nazwiska recenzentów:

  prof. Amadeusz Krause, prof. Bogusława Dorota Gołębniak

 • Uczelnia: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
 • Rok: 2012
 • Słowa kluczowe w języku polskim: nauczyciel; tożsamość; pedagogika specjalna; tożsamośc grupowa; pedeutologia
 • Słowa kluczowe w języku angielskim: teacher; identity; special pedagogy; group identity; teachers' studies
 • Streszczenie:

  Sytuacja problemowa

                Nauczyciele po zmianie społecznej są grupą narażoną na wyjątkowy dyskomfort. Nagle zmieniła się ich rola - z odtwórców narzuconych programów na ich kreatorów (jednocześnie wielokierunkowo ograniczanych); z osób o bezpiecznej, wywalczonej pozycji zawodowej na zdobywających kolejne szczeble awansu; z wykonujących swą pracę w zaciszu szkolnej klasy, na upubliczniających swoje działania, pomysły i osiągnięcia.

               W centrum moich zainteresowań badawczych umiejscawiam współczesnych nauczycieli dzieci niepełnosprawnych oraz warunki, w jakich kształtuje się ich wiedza o własnej roli zawodowej, w jakich doświadczają swego nauczycielstwa. Zagadnienie jest o tyle ciekawe, iż po transformacji i związanej z nią (traktowanej jako wciąż toczący się proces) reformie oświaty, bycie nauczycielem niepełnosprawnych przeszło nie tyle nawet znaczącą ewolucję, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich aktorów oświatowej codzienności - przeszło ono zmianę rewolucyjną. Wanda Dróżka nazywa nawet ostatnią reformę aktem symbolicznej przemocy. Od odpowiednio wykształconego specjalisty, pracującego z uczniem niepełnosprawnym w izolowanych, szklarniowych warunkach, po osobę działającą w środowisku otwartym, mającą równie intensywny kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi co sprawnymi i, co wyjątkowo istotne, niekoniecznie będącą specjalistą w dziedzinie pedagogiki specjalnej.

           Wobec tych faktów, nauczyciele dzieci niepełnosprawnych dziś zmagają się z wyjątkowo palącą sytuacją niedookreślenia swej roli zawodowej, swego miejsca w szkolnej codzienności. Prowokuje to równocześnie kryzys własnej zawodowej tożsamości. Nie jest to zjawisko współcześnie typowe tylko dla tej grupy, pojawia się jednak tu z wyjątkowym natężeniem. Jak pisze Henryka Kwiatkowska: Podstawowym dylematem tworzenia tożsamości współcześnie staje się bowiem brak stałych punktów odniesienia (...) Człowiek zmuszony jest obecnie sam tworzyć i przekształcać własną tożsamość ze względu na nowe doświadczenia życia codziennego i skłonność nowoczesnych instytucji do wywierania presji różnych interesów, które przyczyniają się do demontażu tożsamości, jej fragmentaryzacji. Wcześniej względnie stałe środowisko naturalne człowieka dawało mu ontologiczne bezpieczeństwo. Teraz bezpieczeństwo definiować należałoby z perspektywy przemian, które są jedyną stałą zmienną ludzkiej egzystencji.

                Definicja roli zawodowej interesującej mnie grupy znajduje się w toku intensywnego budowania. Próbuje się znaleźć wspólny mianownik dla specjalistów nauczających przedmiotów, osób pracujących w klasycznym systemie szkolnictwa specjalnego oraz nauczycieli wspomagających - specjalistów od nauczania niepełnosprawnych, działających w głównym nurcie edukacji.

  Cele badań:

  1. Uzupełnienie teorii socjologicznej o wiedzę, dotyczącą współczesnych ścieżek kształtowania się zawodowym identyfikacjom tożsamościowym.

  2.Uzupełnienie teorii pedeutologii oraz pedagogiki specjalnej o treści, wypełniające pojęcie "nauczyciel dzieci niepełnosprawnych" dla osób, które z tą rolą są współcześnie utożsamiane.

  Problem badawczy: Rekonstrukcja grupowych doświadczeń, związanych z budowaniem tożsamości zawodowej współczesnych nauczycieli dzieci niepełnosprawnych.

  Pytania badawcze:  W jaki sposób i w jakich warunkach tworzą się zawodowe identyfikacje tożsamościowe nauczycieli dzieci niepełnosprawnych?

  Pytania operacyjne:

  Analizy komunikatywne (1. stopnia):

  1.Co oznacza dla badanych bycie nauczycielem dzieci niepełnosprawnych? Jakie sensy nadają własnemu działaniu?

  2.Jakie sensy/znaczenia nadają swojemu działaniu w kontekście "bycia osobą integrującą"? W jaki sposób utożsamiają się ze swą rolą w kontekście integracyjnych wyzwań edukacji?

  3.Jakie posiadają wyobrażenia o swojej pracy? Jakie posiadają potoczne wyobrażenia na temat rzeczywistości edukacyjnej?

  Analiza koniunktywna (2. stopnia):

  1. Jak środowisko, w którym pracują/są osadzeni kształtuje ich osobiste sensy, nadawane doświadczeniu bycia nauczycielem dzieci z niepełnosprawnością?

  2. W jaki sposób nauczyciele ci zdobywają wiedzę na temat siebie w swoim zawodzie?

  3. Jak radzą sobie z tworzeniem wiedzy o sobie "w biegu"? Czy dotyka ich decyzyjne opóźnienie, czy nadążają z definiowaniem siebie i nadawaniem znaczeń swym działaniom?

  4. Jakie doświadczenia są uwspólniane przez wszystkie grupy a jakie stanowią o ich różnorodności?

   

  Metoda badań: Metoda dokumentarna.

  Technika badawcza: Wywiady zbiorowe.

  Badane grupy: po 5 osób z następujących grup

  -nauczyciele przedmiotowi ze szkoły - "tytana integracji",

  - nauczyciele wspomagający z tej szkoły,

  - nauczyciele przedmiotowi z gimnazjum lub szkoły, która dopiero staje się integracyjną,

  - nauczyciele wspomagający z tej szkoły,

  - nauczyciele przedmiotowi pracujący z uczniami niepełnosprawnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym (mała szkoła wiejska)

  - nauczyciele szkoły specjalnej.

  Syntetycznie ujęte wyniki badań:

  1.      Jakie są treści zawodowych identyfikacji tożsamościowych nauczycieli dzieci niepełnosprawnych?

  2.      W jaki sposób i w jakich warunkach tworzą się te identyfikacje?

  można powiedzieć, że:

  Nie można mówić o jednorodnym obrazie ani o jednorodnej ścieżce kształtowania się tożsamości zawodowej współczesnych nauczycieli dzieci niepełnosprawnych.

  Obraz tej grupy zawodowej, jaki można zaobserwować w dzisiejszych warunkach systemu oświaty, wydaje się nie zmierzać ku ukształtowaniu spójnej wizji ról zawodowych interesujących mnie osób. Istnieje raczej tendencja do przesunięcia akcentów z modelu tożsamości budowanego na ogólnospołecznych oczekiwaniach do opartego na lokalnie wytworzonych znaczeniach.

  Zidentyfikowane podczas prowadzonych przeze mnie badań czynniki, które wpływają na sposoby kształtowania się tożsamości zawodowej, to: rodzaj placówki, w której badani pracują, sposób jej funkcjonowania w środowisku lokalnym, kultura organizacyjna badanego miejsca, pełniona przez badanych funkcja, ich ścieżki edukacyjne, specyfika funkcjonowania uczniów, którymi się opiekują, ilość i jakość wsparcia pozyskiwanego w pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz sposób rozumienia własnego profesjonalizmu.