shadow
środa, 29 styczeń 2014 08:18

Zadania Narodowego Centrum Nauki

Napisał 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

Zadania NCN

Finansowanie:
- badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
- stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
- projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
- badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

NCN będzie wspierać młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN może zlecić wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz nauki.