shadow

Szukaj

Dodaj

poniedziałek, 19 sierpień 2013 12:28

Zespół badań nad współczesną recepcją dorobku Marii Grzegorzewskiej

Napisał 

Dodatkowe informacje

  • Nazwa zespołu: Zespół badań nad współczesną recepcją dorobku Marii Grzegorzewskiej
  • Prowadzący zespół: Dr hab., prof. APS Bernadeta Szczupał
  • Członkowie zespołu: Bernadeta Szczupał – dr hab., prof. APS. Zainteresowania badawcze: system wartości i aspiracje życiowe młodzieży z niepełnosprawnością; rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej; Wojciech Gasik - doktor nauk humanistycznych; jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej; Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej; Jacek Kulbaka - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2004), adiunkt w Katedrze Historii Wychowania APS, Instytut Pedagogiki APS; Jarosław Michalski - dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zainteresowania badawcze: pedeutologia, alternatywne metody procesu dydaktyczno – wychowawczego. Pracownik Instytutu Pedagogiki, Zakład Pedeutologii; Barbara Trochimiak - dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, oligofrenopedagog. Przedmiot zainteresowań badawczych: konstruowanie narzędzi do diagnozy pedagogicznej, autorski model Terapii Dydaktycznej. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej; Justyna Gasik - magister pedagogiki specjalnej; zainteresowania badawcze – pedeutologia, pedeutologia specjalna, kształcenie nauczycieli. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej; Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej;
  • Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Kontakt e-mail: dr hab., prof. APS Bernadeta Szczupał: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; dr Wojciech Gasik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; dr Jacek Kulbaka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; dr Jarosław Michalski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; dr Barbara Trochimiak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; mgr Justyna Gasik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
  • Ogólna charakterystyka obszaru badawczego: Dziedzictwo myśli i dorobku Marii Grzegorzewskiej przechodzi na kolejne pokolenia. Wiele jej koncepcji zostało zmodyfikowanych i udoskonalonych. Jednak nienaruszone zostały poglądy, które są istotnym czynnikiem determinującym rozwój polskiej pedagogiki specjalnej. Aksjologiczny nurt rozważań M. Grzegorzewskiej, zawarty w jej publikacjach i odzwierciedlony w praktyce, wskazuje przede wszystkim na te wartości, które wyznaczały kierunek jej działań . Czas współczesny, obfitujący w zmiany polityczne, ekonomiczne oraz społeczne, rodzi konieczność zmagania się z nieznanymi dotąd sytuacjami. W efekcie przemian ukształtowały się nowe możliwości życiowe osób z niepełnosprawnością. Występują niestety także zjawiska negatywne, które mogą stać się powodem wykluczenia społecznego. Badania współczesnej recepcji dorobku Marii Grzegorzewskiej obejmują następujące zagadnienie:  Rozwój szkolnictwa specjalnego i przeobrażenia zachodzące w systemie kształcenia specjalnego od XIX do XXI w Polsce oraz w świecie;  Przybliżenie spuścizny naukowo-badawczej Marii Grzegorzewskiej w zakresie historii myśli pedagogicznej, pracy rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej, organizacji placówek oświatowych, współpracy międzynarodowej (prezentowanej m.in. na łamach czasopisma „Szkoła Specjalna”);  Omówienie organizacji i roli jaką odegrał (i odgrywa) Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w zakresie przygotowania nauczycieli – pedagogów specjalnych (w czasach minionych i obecnie);  Współczesna rola pedagoga specjalnego na podstawie prac Marii Grzegorzewskiej;  Aksjologiczne przesłanie Marii Grzegorzewskiej w „Listach do Młodego Nauczyciela”;  Godność osoby z niepełnosprawnością w poglądach Marii Grzegorzewskiej oraz we współczesnej pedagogice specjalnej;  Kształcenie pedagogów specjalnych w refleksji pedeutologicznej Marii Grzegorzewskiej;  Znaczenie myśli pedagogicznej Marii Grzegorzewskiej w kształceniu i kształtowaniu współczesnych pedagogów specjalnych.
  • Publikacje: Gasik J.: Pedagog specjalny w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W: J. Głodkowska (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Warszawa, Wydawnictwo APS, 2010, s. 250-271 Kulbaka J.: Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego, Wyd. APS, Warszawa, 2012, ss. 244. Kulbaka J.: Sami tworzyliśmy tę historię. Księga Pamiątkowa z okazji 90. rocznicy powstania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (1922-2012), Wyd. APS, Warszawa 2012, ss. 428. (współautorstwo) Kulbaka J.: Dziecko niepełnosprawne w pracach Sejmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w: M. dudek, M. Murat, A. Slodička, Niepełnosprawność w rodzinie - wybrane problemy, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2012, s. 233-254. Kulbaka J.: Dziecko niepełnosprawne w świetle prawa oświatowego w Polsce XX wieku, w: E. Kula, M. Pękowska (red), Z dziejów wychowania i opieki w Polsce w XVIII-XX wieku, Kielce 2012, s. 217-232. Kulbaka J.: Kierunki rozwoju szkolnictwa specjalnego w Drugiej Rzeczypospolitej, w: M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), Dwa Dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata- Religia-Kultura i Społeczeństwo. Próba Bilansu, Katowice 2010, s. 85-93. Michalski J.: Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010. Michalski J.: Współczesne dylematy bycia nauczycielem. Studia Edukacyjne 20/2012. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. Michalski J.: Wybrane obszary kryzysu szkoły. Ruch Pedagogiczny 1-2. WSP ZNP, Warszawa 2010. Szczupał B.: Godność osoby z niepełnoprawnością. Studium teoretyczno-empiryczne poczucia godności młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2009, s. 531. Szczupał B.: O literaturze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Recepcja – edukacja –terapia – wsparcie – twórczość. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 204. Szczupał B.: Konstytucyjna zasada godności i praktyka jej stosowania w realizacji praw pacjenta przewlekle chorego. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.) Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2012, s.131-145. Szczupał B.: Godność osoby z niepełnosprawnością jako wyznacznik koncepcji praw człowieka. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2012, nr 3, s. 29-49. Szczupał B.: Praca i zatrudnienie – potwierdzenie egzystencji i terapia osób z niepełnosprawnością. W: J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźnicki (red.) Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich. Wydawnictwo PWS JPII, Biała Podlaska 2012, s. 101 – 120. Trochimiak, B. (2009). Aspekt misyjny, fenomenologiczny i kulturowy sztuki w procesie normalizacji życia dzieci niepełnosprawnych. W: G. Leszczyński (red.), Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej. Poznań: Wyd. Naukowe Biennale Sztuki dla Dziecka, s. 81 – 89. Trochimiak, B. (2010). Jak prowadzimy terapię dydaktyczną? Narzędzia obserwacji działań ucznia i nauczyciela. W: J. Głodkowska (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 304 - 306. Trochimiak, B. (2010). Proces nauczania i proces uczenia się w sytuacjach trudności edukacyjnych. W: J. Głodkowska (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 172 - 184. Trochimiak, B. (2010). Efekty zabiegów pedagogicznych – monitorowanie osiągnięć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 155 - 171. Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 96 - 114.
  • Słowa kluczowe: historia szkolnictwa specjalnego, kształcenie specjalne, pedagogika lecznicza, pedagogika specjalna, resocjalizacja, rewalidacja, rehabilitacja, współpraca międzynarodowa na rzecz szkolnictwa i kształcenia specjalnego w XIX, XX, XXI wieku, ludzie zasłużeni dla pedagogiki specjalnej w Polsce, Europie i świecie, ewolucja pedagogiki specjalnej i kształcenia specjalnego, PIPS – WSPS – APS, pedagog, pedagog specjalny, kształcenie pedagogów, historia szkolnictwa specjalnego; historia Akademii Pedagogiki Specjalnej Maria Grzegorzewska, kompetencje osobowościowe pedagoga, przesłanie aksjologiczne, aforyzm
Ostatnio zmieniany wtorek, 10 grudzień 2013 20:41