shadow
poniedziałek, 27 styczeń 2014 08:36

Najważniejsze akty prawne

Napisał 

Najważniejsze akty prawne:
 

Dotychczasowa regulacja:
•    Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166)

§3 ust. 1 „Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W tym celu tworzy wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia”.

Aktualne regulacje:
•    Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji z dnia 18 marca 2011 roku (DZ. U. Nr 84, poz. 455)

Art. 9, ust. 3, pkt. 3c: „Minister… określi w drodze rozporządzenia… Warunki oceny programowej… uwzględniając… działanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia”.
Art. 9, ust. 3, pkt. 4a: „Minister… określi w drodze rozporządzenia… Warunki oceny instytucjonalnej… uwzględniając… funkcjonowanie i doskonalenie systemów zapewniania jakości kształcenia”.
Art. 66, ust. 2, pkt. 3a: „Rektor... sprawuje nadzór nad wdrażaniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia”.

•    Rozporządzenie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232)

Par. 2, pkt. 3: „Ocena programowa obejmuje ocenę… funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w zakresie analizy efektów kształcenia i jego oddziaływania na rzecz doskonalenia programu kształcenia”.
Par. 2, pkt. 7: „Ocena instytucjonalna obejmuje ocenę... funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w tym jego konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia”.

•    Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445)
 
Par. 9, pkt. 1: „Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia... Jeżeli...
9) Wdrożyła wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.
Par. 9, pkt. 2: Jednostka organizacyjna uczelni, która rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku studiów, powinna...
2) Wdrażać wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów, od dnia rozpoczęcia kształcenia na danym kierunku studiów”.
Par. 11, pkt. 1: „wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz oceny dokonywane przez studentów… oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni”.
Par. 11, pkt. 2: „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni… przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki ocenę efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia”.