shadow
poniedziałek, 27 styczeń 2014 08:40

Najważniejsze akty prawne dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Napisał 

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Najważniejsze akty prawne dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego:
Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów pedagogika
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej


Publikacja MEN Od europejskich do polskich ram kwalifikacji. Model Polskich Ram Kwalifikacji
Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym w Europie (Gualifications Frameworks in the European Higher Education Area)
Europejskie Ramy Kwalifikacji (The European Qualifications Framework, EQF)
European Association for Quality Assurance
Certyfikaty UBERRIMA FIDE (łac. „z najwyższą starannością”)

Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela i Serwis Plagiat.pl przyznają wyróżnienia uczelniom i wydziałom, które w sposób wzorcowy przeciwdziałają nielegalnemu kopiowaniu prac dyplomowych. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszystkie polskie uczelnie zostaną zobligowane do kompleksowego sprawdzania prac dyplomowych przez systemy antyplagiatowe. Zweryfikowane prace trafią do ogólnopolskiego repozytorium.