shadow
wtorek, 12 maj 2015 07:38

Studia podyplomowe - Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Napisał 

Akademia Pedagogiki Specjalnej / Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów zaprasza na studia podyplomowe:

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

 

Studia podyplomowe Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością są studiami kwalifikacyjnymi. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukonczonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Absolwent studiów podyplomowych „kształcenie uczniów z niepełnosprawnością” prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, odchyleń organicznych, psychicznych 
i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych metodach oddziaływania rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy
z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent jest przygotowany do współorganizacji  kształcenia integracyjnego/włączającego.  Posiada umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania
i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami:

-         niewidomymi i słabo widzącymi,

-         niesłyszącymi i słabo słyszącymi,

-         z niepełnosprawnością intelektualną,

-         z niepełnosprawnością ruchową,

-         z autyzmem,

-         z niedostosowaniem społecznym

-         ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Absolwent studiów jako pedagog specjalny będzie organizował
i koordynował proces kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego w placówce ogólnodostępnej, a w szczególności zadaniem jego będzie:

-        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

-        określanie i organizowanie form i sposobów udzielania wsparcia edukacyjnego;

-        koordynacja działań zespołu nauczycieli w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych;

-        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli;

-        współpraca z placówkami kształcenia specjalnego i innymi podmiotami działającymi na rzecz niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z potrzeb placówki ogólnodostępnej.

Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować aktualnie pracujących nauczycieli do realizacji zadań zawodowych w funkcjonującym dziś systemie edukacji. Realizacja tego celu będzie wymagała podjęcia zarówno działań koncepcyjnych, organizacyjnych, jak
i realizacyjnych.

 

Cel kształcenia:

-        przygotowanie specjalistów  do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

 Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy:
 

1)      na stanowisku  pedagoga specjalnego w :

-     przedszkolach ogólnodostępnych;

-     szkołach ogólnodostępnych,

2)      na stanowisku nauczyciela wspomagającego w:

-     przedszkolach integracyjnych;

-     oddziałach integracyjnych;

-     szkołach ogólnodostępnych;

-      klasach ogólnodostępnych.

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. APS Joanna Głodkowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czas trwania studiów podyplomowych: 3  semestry

Planowany termin uruchomienia nowej edycji studiów: edycja nr 1 - październik 2015r, zapraszamy do zarejestrowania się w systemie IRK: http://irk.aps.edu.pl/katalog.php?op=info&id=SP-KUN-1&kategoria=studia_podyplomowe