shadow
wtorek, 02 wrzesień 2014 06:58

Wsparcie społeczne – wybrane pozycje bibliograficzne (opracowanie - dr Urszula Gosk)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: WSPARCIE SPOŁECZNE – WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE
 • Autor wykazu: Urszula Gosk
 • Treść wykazu:

  Badura-Madej, W. (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Warszawa: Interart.

  Byra, S. (2010). Percepcja wsparcia i osoby wspierającej studentów niepełnosprawnych. W: S. Byra, M. Parchomiuk (red.), Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty. (s. 31–47). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Byra, S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Byra, S., Parchomiuk, M. (2010). Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Byra, S., Parchomiuk, M. (2007). Wsparcie społeczne jako zasób rehabilitacji społecznej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXVII, 135-147.

  Byra, S. (2013). Wsparcie otrzymywane i spostrzegane przez osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – rola zasobów osobistych. W: B. Sidor-Piekraska (red.), Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wydawnictwo KUL.

  Byra, S. (2013). Predykcyjna rola wsparcia społecznego w kształtowaniu nadziei u przewlekle chorych. W: B. Sidor-Piekraska (red.), Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wydawnictwo KUL.

  Cieślak, R., Eliasz, A. (2011). Wsparcie społeczne a osobowość. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. (s. 68 – 90). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Cutron, C. E., Russell, D. (1990). Type of social support and Specyfic Stress: toward a theory of optimal matching. W: B. R. Sarason, I. G. Sarason, G. R. Pierce (Eds.), Social Support: An Interactional View. (p. 219–366). New York: J. Wiley & Sons.

  Gajewska, G. (2009). Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  Gosk, U. (2014). Uwarunkowania orientacji życiowej młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Niepublikowana rozprawa doktorska. Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

  Heszen-Niejodek, I., Ratajczak, Z. (2000). Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  Hobfoll, S. E. (2001). The Influence of Culture, Community, and the Nested-Self in Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory. Applied Psychology: An International Review, 50,
  337–421.

  Hobfoll, S. E. (2012). Teoria zachowania zasobów i jej implikacje dla problematyki stresu, zdrowia i odporności. W: E. Bielawska-Batorowicz, B. Dudek (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia. (s. 15–50). Przełożyła J. Witkowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Jaworowska-Obój, Z., Skuza, B ., (1986). Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcji w badaniach naukowych. Przegląd Psychologiczny, 29, 3.

  Jelonkiewicz, I. (1992). Radzenie sobie rodziców z chorobą dziecka – wybrane zagadnienia. Nowiny Psychologiczne, 4.

  Jelonkiewicz, I. (2012). Stres a zdrowie młodzieży. Studia empiryczne i propozycje działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Kawczyńska-Butrym, Z. (1998). Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Katowice: „Śląsk” Sp. z o.o.

  Kirenko, J. (2002). Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.

  Kirenko, J. (2004). Dylematy wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. (s. 11–18). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Kirenko, J. (2006). Oblicza niepełnosprawności. Lublin: Wydawnictwo WA Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodczniczej.

  Kirenko, J., Byra, S. (2008). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Kirenko, J., Lesiewicz, J. (2002). Wykorzystanie Kwestionariusza Wsparcia Społecznego w badaniu osób niepełnosprawnych. W: A. Pielecki (red.), Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. (s. 75–88). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Kirenko, J., Parchomiuk, M. (2000). Wsparcie społeczne młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego uwarunkowania. AUXILIUM SOCIALE, 1 (13), 55–65.

  Mazur, B., Byra, S. (2004). Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością ruchową. Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne. Nr 3/4 (31/32), 148–180.

  Mazur, B., Byra, S. (2005). Sieć wsparcia społecznego studentów z niepełnosprawnością ruchową. Lubelskie Roczniki Pedagogiczne. T.XXV, 151–162.

  Oleszkowicz, A., Łoś, Z. (red.). (1997). Rozwój człowieka i jego zagrożenia w świetle współczesnej psychologii. Wrocław - Lublin: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2011). Dorastanie. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. (s. 259–286). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Palak, Z., Bartkowicz, Z. (red.). (2004). Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Piorunek, M.  (red.). (2010). Pomoc − wsparcie społeczne − poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

  Pommersbach, J. (1988). Wsparcie społeczne a choroba. Przegląd Psychologiczny, t. XXXI, 2, 503–525.

  Sęk, H. (1997). Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu. W: D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-
  -Teutsch (red.), Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej. (s. 143–158). Kraków: Wydawnictwo All.

  Sęk, H. (2000). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Sęk, H. (2001). O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. (s. 13 – 31). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

  Sęk, H. (2005). Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu. W: D. Kubacka-Jasiecka, T. M. Ostrowski (red.), Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. (s. 87–107; art. przedrukowany). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Sęk, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

  Sęk, H. (2011). O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. (s. 13 – 28). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

  Sęk, H. (2011). Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych.. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. (s. 49–67). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

  Sęk, H. (2012). Zastosowanie teorii zachowania zasobów S. Hobfolla do interpretacji mechanizmów działania zasobów w świetle wybranych badań z zakresu psychologii zdrowia. W: E. Bielawska-
  -Batorowicz, B. Dudek (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia. (s. 65–80). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Sęk, H., Cieślak, R. (2011). Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. (s.11–28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Sęk, H., Cieślak, R. (red.). (2011). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Żółkowska, T. (2004). Poczucie wsparcia społecznego a poziom kompetencji społecznych u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W: G. Kwaśniewska, A. Wojnarska (red.), Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. (s.161-172). Lublin: Wydawnictwo UMCS.