shadow
piątek, 31 październik 2014 07:43

Poczucie koherencji (globalna orientacja życiowa) – wybrane pozycje (opracowanie - dr Urszula Gosk)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: Poczucie koherencji (globalna orientacja życiowa) – wybrane pozycje
 • Autor wykazu: dr Urszula Gosk
 • Treść wykazu:

  Poczucie koherencji (globalna orientacja życiowa) – wybrane pozycje

   

  Antonovsky, A. (1984). Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. (The Sense of Coherence as a Determinant of Health). Tłumaczenie: Jan Łuczyński. W: I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.).(1997). Psychologia zdrowia. (s. 206–231). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Antonovsky, A. (1988). Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well. London: Jossey-Bass Publisher.

  Antonovsky, A. (2005). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. (tytuł oryginalny: Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well). Tłumaczenie: Helena Grzegołowska-Klarkowska.Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

  Antonovsky, H., Sagy, S. (2000). The Development of a Sense of Coherency and Its Impact on Responses to Stress Situation. The Journal of Social Psychology, 126 (2), 213–225.

  Binnebesel, J. (2006). Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdro

  Byra, S., Parchomiuk, M. (2007). Wsparcie społeczne jako zasób rehabilitacji społecznej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXVII, 135-147.

  Czerwińska, K. (2009). Poczucie koherencji a poziom depresyjności u młodzieży  z niepełnosprawnością wzrokową. W: T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska (red.), Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. (s. 319−333). Tom IV, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

  Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Orientacja salutogenetyczna w problematyce zdrowotnej. Model Antonovsky’ego. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. (s. 11–31). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Dolińska-Zygmunt, G. (red.). (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Domagała-Zyśk, E. (2004). Postrzegane wsparcie społeczne ze strony osób znaczących a wyniki w nauce młodzieży gimnazjalnej. W: G. Kwaśniewska, A. Wojnarska (red.), Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. (s. 21–32). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

  Dudek, B., Gruszczyńska, E., Koniarek, J. (2006). Teoria zachowania zasobów S. Hobfolla – zagadnienia teoretyczne i metodologiczne oraz adaptacja kwestionariusza COR-Evaluation. W: T. Pasikowski, H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria. (s. 51–60). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  Frączek, A., Zwoliński, M. (1999). Some Childhood Predictors of the Sense of Coherence (SOC) in Young Adults. A Follow-up Study. Polish Psychological Bulletin, vol. 30 (4), 263–270.

  Gerc, K. (2008). Uwarunkowania rozwoju emocjonalnego młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w kontekście funkcjonowania rodziny. W: A. Akimjak, K. Budzowski (red.), Polska Słowacja Świat. Rodzina - wybrane problemy współczesności. (s. 29–39). Kraków: Oficyna AFM.

  Gerc, K. Figarska M. (1999). Poczucie koherencji u młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu kształconej trybem indywidualnym oraz w systemie integracyjnym. Problemy Higieny, 59.

  Gosk, U. (2014). Uwarunkowania orientacji życiowej młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Niepublikowana rozprawa doktorska. Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

  Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Heszen-Niejodek, I., Ratajczak, Z. (2000). Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  Hintze, B. (2011). Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchowa i ich rówieśników bez dysfunkcji. Alkoholizm i Narkomania, 24, 4, 297-314.

   

  Hobfoll, S. E. (1989). Zachowanie zasobów. Nowa próba konceptualizacji stresu. Nowiny Psychologiczne, 5/6, 24–48.

  Hobfoll, S. E. (2001). The Influence of Culture, Community, and the Nested-Self in Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory. Applied Psychology: An International Review, 50, 337–421.

  Hobfoll, S. E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

  Hobfoll, S. E. (2012). Teoria zachowania zasobów i jej implikacje dla problematyki stresu, zdrowia i odporności. W: E. Bielawska-Batorowicz, B. Dudek (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia. (s. 15–50). Przełożyła J. Witkowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Jelonkiewicz, I. (1994). Model Antonovsky’ego – odniesienie do wybranych koncepcji psychologicznych. Nowiny Psychologiczne, 3, 55–66.

  Jelonkiewicz, I. (2012). Stres a zdrowie młodzieży. Studia empiryczne i propozycje działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Jelonkiewicz, I., Kosińska-Dec, K. (1999). On relations between the sense of coherence (SOC) and coping styles in senior adolescents. Polish Psychological Bulletin, 4 (30), 281 - 291.

  Jelonkiewicz, I., Kosińska-Dec, K. (2007). Poczucie koherencji zasobem szczególnie ważnym w promocji zdrowia młodzieży. Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXII, suppl. XVIII, 3, 83-86.

  Kaczmarek, Ł. (2006). Związek między poczuciem koherencji a afektem pozytywnym i negatywnym w zależności od poziomu stresu. W: T. Pasikowski, H. Sęk, (red.), Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria. (s. 73–84). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  Kirenko, J. (2008). Globalna orientacja życiowa osób niepełnosprawnych aktywnych i biernych zawodowo. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, 3 – 4, 215–226.

  Kirenko, J., Byra, S. (2008). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Konieczna, I. (2013). Budowanie poczucia koherencji u dzieci z chorobą reumatyczną. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Kosińska – Dec, K., Jelonkiewicz, I. (1999). Sense of coherence (SOC) and alcohol use in senior adolescents. Polish Psychological Bulletin, 4 (30), 303-311.

  Kosińska-Dec, K., Jelonkiewicz, I. (2001). Wybrane właściwości dorastającego dziecka i rodziny a jego poczucie koherencji. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdrowie – stres – zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. (s. 151–164). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

  Kosińska-Dec, K., Jelonkiewicz, I. (2003). Zasoby osobiste i rodzinne dorastających a ich zdrowie. W: Z. Juszczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. (s. 147 – 161). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Kowal, A., Szymona, K., Płotka, A., Jabłoński, L. (2005). Środowisko rodzinne w kształtowaniu poczucia koherencji (SOC) uczniów szkół średnich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, vol. LX, Suppl. XVI, 243.

  Kwieciński, Z. (1996). Edukacja wobec wyzwań demokracji. Wystąpienie na otwarcie II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. W: H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. (s. 13–26). Toruń: PTP, Wydawnictwo „Edytor”.

  Łuszczyńska-Cieślak, A. (2001). Czym jest dla psychologa poczucie koherencji? Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, Rocznik VIII, 20, 56 – 68.

  Majewicz, P. (1997). Wpływ dysfunkcji narządu ruchu na formowanie się wybranych komponentów struktury osobowości u młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. W: A. Jopkiewicz (red.), Auksologia a promocja zdrowia. (s. 293–301). Kielce: Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

  Majewicz, P. (2002). Obraz samego siebie a zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

  Majewicz, P. (2012). Psychospołeczna adaptacja osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie dorosłości. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

  Mroziak, B. (1994). A. Antonovsky’ego koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji (SOC). Nowiny Psychologiczne, 1, 5–16.

  Mudyń, K. (2003). Czy można mieć zasoby, nie mając do nich dostępu? Problem dostępności zasobów. W: Z. Juszczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. (s. 63–77). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Niewiadomska, I. (2010). Poczucie koherencji jako osobowościowy predyktor skuteczności kary pozbawienia wolności. Przegląd Psychologiczny, Vol 53(1), 2010. pp. 83-99.

  Pasikowski, T. (2000). Stres i zdrowie. Podejście salutogenetyczne. Poznań: Wydawnictwo Fundacji HUMANIORA.

  Pasikowski, T. (2001). Struktura i funkcje poczucia koherencji: analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdrowie – stres – zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. (s. 43–55). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

  Pasikowski, T., Sęk, H. (red.). (2006). Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

  Poprawa, R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia. (s. 103 – 141). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Sagy, S., Anotonvsky, H. (1999). Factors Related to the Development of the Sense of Coherence (SOC) in Adolescents. A retrospective Study. Polish Psychological Bulletin, vol. 30 (4), 255–262.

  Sęk, H. (2001). Salutogeneza i funkcjonalne właściwości poczucia koherencji. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdrowie-stres-zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. (s. 23–42). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

  Sęk, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

  Sęk, H., Pasikowski, T. (red.).(2001). Zdrowie - stres - zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

  Sęk, H., Ścigała, I. (2000). Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak. (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. (s. 133–150). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  Szymona, K. (2008). Zaburzenia nerwicowe a poczucie koherencji. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

  Terelak, J. F. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA.

  Wolff, A.C., Ratner, P.A. (1999). Stress, social support and sense of coherence. Western Journal of Nursing Research, 21,2, pp.182-197

  Worsztynowicz, A. (2001). Doświadczanie wsparcia społecznego a poczucie koherencji. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdrowie - stres - zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. (s. 151–164). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

  Worsztynowicz, A. (2003). Doświadczanie wsparcia społecznego a poczucie koherencji dorastających. W: Z. Juszczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. (s. 163–176). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Wrzesień, W. (2003). Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowej w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Zwoliński, M. (1999). Sense of Coherence (SOC) and Coping Styles an Predictors of Subjective Health. Polish Psychological Bulletin, vol. 30 (4), 291–302.

  Zwoliński, M. (2001). Kwestionariusz poczucia koherencji dla młodzieży (SOC-13); porównawcza analiza właściwości psychometrycznych. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdrowie – Stres – Zasoby. (s. 87-98). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

  Zwoliński, M. (2003). Wewnętrzne zasoby rodziny a poczucie koherencji dorastającego dziecka: ujęcie systemowe zrealizowane za pomocą modelowania równań strukturalnych. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu. (s. 135–146). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Zwoliński, M., Bobrowki, K., Jelonkiewicz, I., Kosińska-Dec, K. (2005). Nowe badania nad właściwościami psychometrycznymi skali do pomiaru poczucia koherencji u młodzieży. (Poster przedstawiony podczas międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między zdrowiem a chorobą. Konteksty społeczne i psychologiczne”, Zakopane.

  Zwoliński, M., Jelonkiewicz, I., Kosińska-Dec, K. (2001). Skala Poczucia Koherencji dla Młodzieży i jej właściwości psychometryczne. Sztuka Leczenia, t. VIII, 2, 31–35.