shadow
środa, 23 marzec 2016 11:52

Publikacje w roku 2015 Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: Publikacje w roku 2015 Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Autor wykazu: .
 • Treść wykazu:

  PUBLIKACJE W ROKU 2015

  INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie /www.aps.edu.pl/

   

  A

  Adamowicz-Hummel, A. (2015). Pomoce wspomagające wykorzystanie wzroku u osób słabowidzących. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 220–238). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Aksamit, D. (2015). Wybrane determinanty kształtowania tożsamości psychospołecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University/edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov- Issue 5. Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.

  Aksamit, D. (2015). Postawy społeczne jako determinanty strategii postępowania interpersonalnego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, W: B. Szczupał, A. Giryńskiego, G. Szumskiego (red.) W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością. Warszawa: APS.

  Aksamit, D. (2015). Niektóre rzadkie zespoły genetyczne i wady wrodzone a nowe rozpoznania wyzwaniem dla kształcenia, W: J. Głodkowska (red.) Dydaktyka specjalna-przegląd ,,jedności w zróżnicowaniu" ze względu na uczestników procesu kształcenia, 2015, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Al-Khamisy, D. (2015). System kształcenia nauczycieli jako generator inkluzji edukacyjnej. W: A. Bałandynowicz, L. Pytka, T. Zacharuk, (red), Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, s. 13-27.

  Al-Khamisy, D. (2015). Student with ADHD disorder in the process of dialogue support in inclusive education. W: J. T. Karlovitz, (red.), Some current issues in pedagogy. International Research Institute. s.r.o. Stúrovo Slovakia,s. 43-54.

  Al-Khamisy, D., Gosk, U. (2015). Wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością w modelu dialogowym. W: J. Głodkowska, (red). Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa. s. 246-264.

  Al-Khamisy, D. (2015). Inclusive education – the process of assimilation or emergence? W: International Journal of Pedagogy. Innovation and New Technologies. journal homepage: http://www.ijpint.com. ISSN: 2392-0092, Vol. 2, No. 1, 2015, s. 82-89.

  Al-Khamisy, D. (2015). Aktywne słuchanie w procesie terapeutycznym. W: E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska, M. Styczyńska (red.), Komunikacja w edukacji. Język w komunikacji. Tom 3. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 13-27.

  Al-Khamisy, D. Wsparcie edukacyjne ucznia z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD). W: Zeszyty Naukowe. Pedagogika. 2015, 1, s. 137 - 153.

  Al-Khamisy, D.,Inclusive education as a complex process and a challenge for a school system. W: Practice and Theory in systems of Education (PTSE), 2015, 10 (3), pp.  265 - 268. Print DOI 10.1515/ ptse-2015-0024, s. 265 - 268.

  B

  Bieńkowska, K. (2015). Gotowość szkolna dzieci z uszkodzonym narządem słuchu w opinii ich nauczycieli i rodziców – raport z badań. W: T. Żółkowska, J. Buława-Halasz, J. Ramik-Mażewska, Ł. Skryplonek red. Niepełnosprawność. Interpretacje teoretyczne i praktyczne. Uniwersytet Szczeciński t. XI ss.47-61.

  Bilska, E. (2015). Czy Policja skutecznie chroni osoby doświadczające przemocy w rodzinie? [W:] Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz (ed. )Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Institut mezioborových studií.

  Bilska, E. (2015). Kierunki zmian w systemie wsparcia dla ofiar przemocy
  w perspektywie klientów
  . [W:] M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego. Antologia interdyscyplinarna. Wydawnictwo UAM w Poznaniu.

  Bilska, E. (2015). Działania nauczyciela wobec trudności szkolnych dziecka powodowanych przemocą w rodzinie. [W:] G. Pańtak, E. Słodownik – Rycaj Trudności szkolne dziecka. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe. Pedagogika nr 1/2015, Warszawa: Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej, str. 153 – 168.

  C

  Czerwińska, K. (red.). (2015). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-64953-32-3.

  Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.). (2015). Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-64953-33-0.

  Czerwińska, K. (2015). Utrata wzroku w kontekście realizacji zadań rozwojowych w okresie dorosłości. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 76-90. [11 pkt.].

  Czerwińska, K. (2015). Niewidomy jako Inny? – postrzeganie osób niewidomych przez młodzież licealną, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 116-134. [7 pkt.].

  Czerwińska, K. (2015). Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnością wzroku. W: S. Sobczak, L. Pytka, T. Zacharuk (red.), Edukacja inkluzyjna. Teoria - system -metoda. Część 1.(s. 83-104). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. [4 pkt.] ISBN 978-83-7051-760-1.

  Czerwińska, K. (2015). Samostanowienie w rehabilitacji dorosłej osoby ociemniałej. W: J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 152-168). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-64953-16-3.

  Czerwińska, K. (2015). Nagła utrata wzroku jako sytuacja graniczna. W: J. Wiśniewska (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia (s.356-370). Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. [4 pkt.]  ISBN 978-83-7789-381-4.

  Czerwińska, K. (2015). Tyflodydaktyka w perspektywie konstruktywistycznej. W:  K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 88-113). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-64953-33-0.

  Czerwińska, K., Miler-Zdanowska, K. (2015). Tyflopedagog we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W:  K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 12-43). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-64953-33-0.

  Czerwińska, K. (2015). Blindyzmy w procesie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących – etiologia, profilaktyka, terapia. W: K. Czerwińska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii (s. 109-125). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-64953-32-3.

  Czerwińska, K. (2015). Ocena rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku we wczesnym etapie rozwoju. W: K. Czerwińska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii (s. 13-29). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-64953-32-3.

  Czerwińska, K., Dąbrowska, I. (2015). Rodzice i specjaliści w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących. W: K. Czerwińska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii (s. 149-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-64953-32-3.

   

  Czerwińska, K., Konieczna, I. (2015). Rola zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku w wieku przedszkolnym. W: K. Czerwińska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii (s. 173-195). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-64953-32-3.

  Czerwińska, K., Konieczna I. (2015). Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja XXI wieku” – „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku”. Zakopane, 22-24 października 2014. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2(28), 114-120. [10 pkt.]

  Czerwińska, K., Konieczna I. (2015). Sprawozdanie  z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Opieka Zdrowotna i Wsparcie Społeczno-Pedagogiczne Osób Przewlekle Chorych i z Niepełnosprawnością – Historia i Współczesność» Katowice, 12-13 grudnia 2014. Szkoła Specjalna, 2(278), 150-154. [10 pkt.]

  Czerwińska, K. (2015). Recenzja książki Thomas Häcker, Maik Walm (red.). (2015). Inklusion als Entwicklung. Konsequenzen für Schule und Lehrerbildung.  Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(28), 102-110. [10 pkt.]

  D

  Dłużniewska, A., Kucharczyk, I. (2015). Samoregulacja, metapoznanie i motywacja w procesie terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją szkół gimnazjalnych. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, Nr 1 (27), s. 73-90.

  Dłużniewska, A. (2015). Jakość relacji komunikacyjnych a tożsamość społeczna i kulturowa młodzieży z uszkodzeniami słuchu. Niepełnosprawność, 17, s. 39-51.

  G

  Głodkowska, J. (red.) (2015). Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Głodkowska, J. (2015). Dydaktyka specjalna - od wzorca do interpretacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (w druku).

  Głodkowska, J. (red.) (2015). Dydaktyka specjalna - przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (w druku).

  Głodkwoska, J. (2015). Dydaktyka specjalna – system znaczeń i relacji w projektowaniu dydaktyk specjalistycznych. W: J. Głodkowska (red.) (2015). Dydaktyka specjalna - przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (w druku).

  Głodkowska, J. (2015). Niektóre koncepcje pogłębiające przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników procesu kształcenia. W: J. Głodkowska (red.) (2015). Dydaktyka specjalna - przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (w druku).

  Głodkowska, J. (2015). Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością- konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia. W: J. Głodkowska (red.) (2015). Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 110-135). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Gosk, U., Kulesza, E.M. (2015) Training teachers at the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw. W:  Национальный институт образования, 83-92, 1/2015. (http://adu.by/wp-content/uploads/2015/pednauka/pednauka-1-15.PDF).

  Gosk, U., Kuracki, K. (2015). The Development of Resources of Students in Adolescence as a Key Issue in Contemporary Education. W: Practice and Theory in Systems of Education, t.10.

  Gosk, U., Al-Khamisy, D. (2015). Wsparcie społeczne osoby z niepełnosprawnością w modelu dialogowym. W: J. Glodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności. OSOBA. (s. 246-264) .Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Gosk, U., Trzcińska-Król, M., Pilipczuk, B. (2015) Kompetencje informatyczno-medialne: doniesienia z badań. W: (red.) M. Sitek, T. Graca.Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji. (s. 401-426). Józefów.

  Gosk, U., Dominiak-Kochanek, M. (2015) Perceived Social Support by Youngsters with Dyslexia and Motor Disability W: Proceedings of the 14thBiennial Conference of the International Association of Special Education. (http://iase-biz1.webs.com/14th-Conference/2015%20Proceedings.pdf#page=20)

  Gosk, U.,  Dominiak-Kochanek, M;  Kulesza, E.M.  (2015). Wybrane zasoby wewnętrzne i zewnętrzne młodzieży z dysleksją rozwojową i młodzieży bez dysleksji rozwojowej – badania porównawcze. W: Andrzej Olubiński i Monika Suska-Kuźmicka (red.) Zagrożone człowieczeństwo. Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia. Tom III. s.273-294  IMPULS, ISBN 978-83-7850-155-8 ISBN 978-83-8095-000-9.

  Gosk, U.,  Dominiak-Kochanek (2015). Postawy rodzicielskie w percepcji dorastającej młodzieży z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową oraz ich sprawnych rówieśników. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2015, 4.

  I

  Iwanicki, H. (2015). Stosowanie środków leczniczo-wychowawczych, psychokorekcyjnych i odwykowych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności  na podstawie danych CZSW, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, Zeszyt 13, Seria Pedagogiczna, Numer Serii 7, Warszawa 2015.

  Iwanicki H. (2015).  Rola turystyki i survivalu w resocjalizacji młodzieży, Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze, ROK LV (541), Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

  K

  Konieczna, I. (2015). Problemy szkolne dzieci leworęcznych. W: Szkoła Specjalna nr 3/2015, s. 197 – 207.

  Konieczna, I., Czerwińska, K. (2015). Rola zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku w wieku przedszkolnym. W: K. Czerwińska (red.). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii. Warszawa: Wydawnictwo APS (s. 173 - 195).

  Konieczna, I. (2015). Poczucie wsparcia u dzieci z chorobą reumatyczną. W: Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki Specjalnej. Potencjał wsparcia/Wpływ własny i innych na przeżywanie życia, nr 18/2015, s. 163 – 175.

  Konieczna, I. (2015). Choroba przewlekła dziecka jako sytuacja graniczna. W: J. Wiśniewska (red.). Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (s. 67 – 80).

  Konieczna, I, Czerwińska K. (2015). Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Edukacja XXI wieku” „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne, wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Zakopane 22-24 października 2014 w: Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo  nr 2 (28) 2015, s. 114 – 120.

  Konieczna, I. (2015). recenzja książki - Kornelia Czerwińska (red.) (2014). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo APS (w druku) W: Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo.

  Konieczna, I. (2015). Proces kształcenia dzieci z chorobą przewlekłą w placówce leczniczej i jego organizacja – wyzwania i zagrożenia (w druku)

  Konieczna, I. (2015). Dydaktyczne i pozadydaktyczne determinanty kształcenia dzieci z chorobą przewlekłą (w druku)

  Kucharczyk , I. (2015). Funkcjonowanie emocjonalne dzieci z niepełnosprawnością wzroku.   Niepełnosprawność, 17, s. 91-102.

  Kucharczyk, I. (2015) Specyfika funkcjonowania poznawczego osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s.77-87). Warszawa: Wyd. APS.

  Kucharczyk, I. (2015). Umiejętność widzenia i jej stymulacja u małego dziecka. W: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce (s. 93-106). Lublin: Wyd. KUL.

  Kucharczyk, I. (2015). Dotyk w życiu małego dziecka - wskazówki do pracy z dzieckiem. W: A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce (s. 229-245). Lublin: Wyd. KUL.

   Kulesza, E.M. (2015). Обучающийся с особыми образовательными потребностями в системе образования в Польше. [ Obuchayushchiysa s osobymi obrazovatelnymi potrebnostiami v sisteme obrazowania v Polshe]. W: Obrazovanie lic s problemami intellektualnogo razvitia: istoki i sovremennost. Sbornik nauchnyh statey po materialamVserossiyskoy konferencyi s mezdunarodnym uchastem 11 dekabria 2015 g. Sankt-Peterburg: Izd. RGPU im. A.I. Hercena. s. 93-96. ISBN 978-5-8064-2180-8. (Russian).

  Kulesza, E.M. (2015). Pupils with special educational needs – Polish model of education. Red. Z.A. Makatov. A collection of articles International scientific-practical Conference “Futher training and development of teachers” 27-28 November. Part 1. Kazakhstan. Almaty: RIPKSO RK. p. 98-101. ISBN-978-601-275-550-3. (English).

  Kulesza, E.M., Huang, Chiu-Hsia (2015). Individuals’ learning potential of Polish and Taiwanese preschoolers in dynamic assessment: Comparative study. Proceedings of the 14th Biennial Conference of the International Association of Special Education. p. 102-103. (English) http://iasebiz1.webs.com/14thConference/2015%20Proceedings.pdf#page=20 [Access:01/10/2015]).

  Kulesza, E.M., Brożek, D. (2015). Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna w szkole ogólnodostępnej. W: V.M. Siniew, O.V. Gavrilow (red.), Aktualni pitannya korekcyjnoy oswity.  Zbirnik naukowyh prac. Wyp. V. T.1. Kamianiec-Podylskij: Medobori-2006. ss. 184-194. (Polish).

  Kulesza, E.M. (2015). Wstępna analiza zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (po wprowadzeniu rozporządzeń men z dn. 17 listopada 2010 r. i 30 kwietnia 2013 r.) oraz tendencje i problemy edukacji włączającej. W: Debata o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Zarząd Główny ZNP. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. ss. 28-39.

  Kulesza, E.M. (2015). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i gimnazjum w latach 2000-2013 w polskim systemie oświaty. W: W.M. Siniew, O.W. Gavrilow (red.), Aktualni pitannya korekcyjnoy oswity (pedagogoczny nauki). Zbirnik naukowyh prac. Wyp. V. T.2. Kamianiec-Podylskij: Medobori-2006. (Polish).

  Kulesza, Ewa M. (2015). Cognitive achievements in zones of actual and proximal development of children in preschool age. Conditions of assessment and developmental norms, Habarshy Vestnik, the Abay Kazakh National Pedagogical University, Almaty, 1 (40), 53-62. (English).

  Kulesza, Ewa M. (2015). Good start method in Polish preschool and school education, Habarshy Vestnik, the Abay Kazakh National Pedagogical University, Almaty, 4 (43), 13-17. (English).

  Kulesza, E.M., Gosk, U. (2015). Training teachers at the Maria Grzegorzewska Academy of Special Education, Pedagogicheskaya Nauka i Obrazovanie, Belarus, Minsk, 1 (10), 83-92. (English).(http://adu.by/wp-content/uploads/2015/pednauka/pednauka-1-15.PDF).

  Kulesza, E.M. (2015). Searching Nearest Potential of Children with Intellectual Disability –Dynamic Assessment, Practice and Theory in Systems of Education, Volume 10, Number 3, p. 301-309, DOI 10.1515/ptse-2015-0029. (English).

  Kuracki, K. (2015). Biblioterapia wychowawcza w budowaniu zasobów u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - szanse i możliwości, (W:) A. Giryński, B. Szczupał, G. Szumski (red.), Osoba z niepełnosprawnością - samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia, Warszawa: Wydawnictwo APS (przyjęte do druku).

  Kuracki, K., Gosk, U. (2015). The development of resources of students in adolescence as a key issue in contemporary education, Practice and Theory in Systems of Education, No 10 (3), ss. 269-275.

  Kuracki, K., Gosk, U. (2015). Dydaktyka specjalna ukierunkowana na nadpobudliwość psychoruchową (ADHD), (W:) J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna-przegląd jedności w zróżnicowaniu ze względu na uczestników procesu kształcenia, Warszawa: Wydawnictwo APS (przyjęte do druku).

  M

  Marzec-Holka, K. (2015). Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie "małych szkół"       przykład województwa kujawsko-pomorskiego. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ISBN 978-83-8018-021-5, s. 346.

  Marzec-Holka, K., Guzy-Steinke, H., Rutkowska, A. (2015). Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ISBN 978-83-8018-036-9, s. 246.

  Marzec-Holka, K. (2015). Kilka refleksji dotyczących sprawiedliwości naprawczej wobec małoletnich ofiar przestępstw seksualnych. W: Złota Księga Prof. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta / Sygit Bogusław ( red. ). Fundacja „Ubi societas, ibi Ius", ISBN 978-83-64556-99-9, s. 331-339.

  Marzec-Holka, K., Bałandynowicz, A.  (2015). Człowiek wśród ludzi nauki. W: Prawda. Dobro. Piękno. Wymiar folozoficzno-prawny i socjologiczny / Kieszkowska Anna ( red. ). Difin, ISBN 978-83-7930-973-3, s. 110-123.

  Marzec-Holka, K. (2015). Współczesne dylematy "dobra wspólnego" inspiracją do zmiany edukacyjnej i społecznej Profesora Edmunda Trempały. W: Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów / Marzec-Holka Krystyna, Guzy-Steinke Halina, Rutkowska Anna. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ISBN 978-83-8018-036-9, s. 55-72.

  Miałkowska-Kozaryna, M., Dobrenko, K., Tyrna, A. (2015). Adolescencja. W: Psychoanalityczne teorie rozwoju / Grzegołowska-Klarkowska Helena Janet ( red. ). Akademia Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-10-1, ss. 210-223.

  Miałkowska-Kozaryna, M., Natorska, M. (2015). Przypadek Janusza K. W: Poukładać sobie życie. Studia przypadków zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności / Kazana Paulina, Niełaczna Maria. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 97883602690456, ss. 54-68.

  Miałkowska-Kozaryna, M. (2015). Teorie interpersonalne. W: Psychoanalityczne teorie rozwoju / Grzegołowska-Klarkowska Helena Janet ( red. ). Akademia Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83-64953-10-1, ss. 68-74.

  Miler-Zdanowska, K., Czerwińska, K.. (2015). Tyflopedagog we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 12–43). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Miler-Zdanowska, K. (2015). Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 289–306). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Mirosław-Nawrocka, K. (2015). Kompetencje dyrektora placówki resocjalizacyjnej. W: Zarządzanie relacjami. Wybrane aspekty / Horzela Izabela, Nowakowska-Krystman Aneta. Akademia Obrony Narodowej, ISBN 978-83-7523-438-1, ss. 114-121.

  Mirosław-Nawrocka, K. (2015). Pomoc pospenitencjarna i proces readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne. W: Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne / Bałandynowicz Andrzej , Pytka Lesław , Zacharuk Tamara (red. ). Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN 978-83-7051-758-8, ss. 219-243.

  Miszewski, K. (2015). Zarządzanie więźniami długoterminowymi. W: T. Bulenda i A. Rzepliński (red. tomu), Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny. Warszawa.

  Miszewski, K. (2015). Przypadek Szczepana W. W: P. Kazana, M. Niełaczna (red.), Poukładać sobie życie. Studia przypadków zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Warszawa: Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej             IPSiR UW.

  Moleda, J. (2015). Plany zawodowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie. W: Edukacja inkluzyjna. Teoria - system - metoda. Część II / Sobczak Sławomir, Bocian-Waszkiewicz Beata, Niewęgłowska Aneta. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ISBN 9788370517618, ss. 89-102.

  P

  Paplińska, M., Czerwińska K., Walkiewicz-Krutak M. (red.) (2015). Tyflopedagogika wobec współczesnej  przestrzenni edukacyjno-rehabilitacyjnej. Warszawa: APS.

  Paplińska, M. (2015), Młode pokolenie osób z niepełnosprawnością wzroku w paradoksie informacyjno-komunikacyjnym. W: K. Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.) Tyflopedagogika wobec współczesnej  przestrzenni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 136-155). Warszawa: APS.

  Paplińska, M. (2015), Niewidomy czytelnik – cyfrowy tubylec czy brajlowski analfabeta? O kryzysie umiejętności czytania dotykowego W: K. Czerwińska., M. Paplińska., M. Walkiewicz-Krutak  (red.). Tyflopedagogika wobec współczesnej  przestrzenni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 136-155). Warszawa: APS.

  Paplińska, M., Witczak-Nowotna, J. (2015) Tyfloedukacja jako element budowania integracji społecznej uczniów niewidomych i słabowidzących w edukacji włączającej. W: Czerwińska., M. Paplińska., M. Walkiewicz-Krutak  (red.). Tyflopedagogika wobec współczesnej  przestrzenni edukacyjno-rehabilitacyjnej.  (s. 179-195). Warszawa: APS.

  Paplińska, M., Witczak-Nowotna, J. (2015), Kompleksowa diagnoza dziecka niewidomego, jego sytuacji w domu i szkole – studium przypadku. W: B. Antoszewska, M. Wójcik (red.) Diagnoza i metody wspomagania rozwoju.  (s. 71-89). Olsztyn: UWM.

  Paplińska, M., Witczak-Nowotna, J. (2015), Indywidualny Plan Wsparcia ucznia niewidomego, jego rodziców i nauczycieli – studium przypadku W: M. Wójcik, B. Antoszewska  (red.) Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością. (s. 161-182). Olsztyn: UWM

  Paradowska, E., Książek, M. (2015). Kształcenie uczniów głuchoniewidomych. W: J. Głodkowska  (red.), Dydaktyka specjalna - przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników procesu kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo APS.                     (w druku).

  Paradowska, E., Książek M. (2015). Dostęp dzieci głuchoniewidomych do różnych form edukacji – szanse i zagrożenia. W: G. Wiącek, M. Książek, E. Domagała - Zyśk. (red.), Świat głuchoniewidomych- wyzwania współczesności. Lublin: Wydawnictwo KUL.               (w druku).

  Paradowska, E., (2015). Dziecko głuchoniewidome – i co dalej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczny poradnik z zakresu wychowania i nauczania dziecka głuchoniewidomego od urodzenia. (Recenzja książki - oddane do druku w Szkoła Specjalna - XII 2015r.).

  Piotrowicz, R., Pogorzelec, A., Dubińska, B., Rola, B. (2015): Patryk też może. Multimedialny system wsparcia edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualna. Koncepcja, raport z badań. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, WSISiZ pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

  Piotrowicz, R. (2015): Wieloprofilowa diagnoza jako podstawa kompleksowego, zintegrowanego procesu terapeutycznego. W:  red. J. Kozanowska, Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka- ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. PSTIS, s.9-35.

  S

  Smogorzewska, J., Szumski, G. (2015). Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych – teoria, metodyka, efekty. Warszawa: WN PWN.

  Szumski, G., Smogorzewska,  S. (2015). Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria, metodyka, efekty. Warszawa: PWN.

  Szumski, G.,  Karwowski, M. (2015).  Emotional and Social Integration and the Big-Fish-Little-Pond Effect among Students with and without Disabilities. Learning and Individual Differences, 43, 63-74. 

  Szumski, G., Karwowski, M., Gralewski, J. (2015). Teachers' Effect on Students' Creative Self-Beliefs Is Moderated by Students' Gender. Learning and Individual Differences, 44, 1-8.   

  Szumski, G., Karwowski, M., (2015). Rodzicielskie zaangażowanie w edukację gimnazjalistów sprawnych i  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – które strategie przynoszą oczekiwane efekty? Edukacja, 4, 91-106.

  Szumski, G., Karwowski, M. (2015) Czy obecność  uczniów zdolnych w klasie zagraża akademickiemu obrazowi siebie ich rówieśników?  Psychologia Wychowawcza,8, 70-87.

  Szczupał B. (2015). Godność jako wartość i cel działań osób ze zniekształceniami twarzy. Przegląd Badań Edukacyjnych numer 20(1/2015), ISSN 1895-4308, s. 203-215.

  Szczupał B. (2015). Sytuacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na współczesnym rynku pracy - od bierności do aktywności. W: M. Duda, B. Majerek (red.) Wyjechać czy pozostać. Wokół dylematów rynku pracy. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II              w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2015, s. 349-365, ISBN 978-83-                  7438-456-8.

  Szczupał B. (2015). Aktywizacja społeczno-zawodowa i zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi - wybrane uwarunkowania i rozwiązania praktyczne. ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J PAEDAGODIA-PSYCHOLOGIA, Vol. XXVIII, 1 s. 179-193, ISSN 0867-2040

  Szczupał B. (2015). The Journal of the International Association of Special Education, Spring 2014, Volume 15, number 1 (przegląd czasopisma). Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo 2015, nr 1, s.103-110.

  Szczupał B. (2015). Dobro pacjenta czy wola pacjenta – wybrane dylematy w sytuacjach granicznych. W: J. Wiśniewska (red.), Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2015, s. 293-313,  ISBN 978-837789-381-4.

  Szczupał B. (2015). Human Stories as Metaphors in Outreach Activities , Edited by T. Żółkowska, J.Buława‑Halasz, K. Kaliszewska  DISABILITY: PREMISES AND CONCLUSIONS, Editorial series„ Special Pedagogy – Conception and the Reality”,  Volume IV, Wydawnictwo NaukoweWydziału Humanistycznego US,  Szczecin 2015s. 239 – 254, ISSN 2080‑8667 , ISBN 978‑83‑64277‑51‑1.

  T

  Trochimiak,  B. (2015). Terapia Dydaktyczna a rozpoznawanie edukacyjnych potrzeb uczniów. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo 2(28), s. 55-65.

  Trochimiak, B., Jurkiewicz, P., Wiśniewska, J. (2015). Badania kompetencji komunikacyjnych pracowników z niepełnosprawnością intelektualną. W: J. Wiśniewska (red.) Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia, s. 468-488. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

  W

  Walkiewicz-Krutak, M. (2015). Słabowzroczność w aspekcie klinicznym i funkcjonalnym. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 198–219). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Walkiewicz-Krutak, M. (2015). Słabowzroczność w kontekście problemów orientowania się w przestrzeni i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 239–258). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 259–288). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Walkiewicz-Krutak, M. (2015). Diagnoza funkcjonowania wzrokowego małych dzieci słabowidzących. W: K. Czerwińska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii (s. 46–67). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Walkiewicz-Krutak, M. (2015). Wspomaganie rozwoju widzenia małych dzieci słabowidzących. W: K. Czerwińska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii (s. 93–108). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Walkiewicz-Krutak, M. (2015). Współczesne przyczyny dysfunkcji wzroku małych dzieci. Implikacje złożonej etiologii dla praktyki terapeutycznej. W: B. Szczupał, A. Giryński, G. Szumski (red.). W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Wojewódzka, B., Rostkowska, J., Geremek-Samsonowicz, A. (2015). Efektywność i specyfika treningu słuchowego dedykowanego pacjentom ogłuchym postlingwalnie i zaopatrzonym w implant ślimakowy po 65 roku życia. Otorynolaryngologia przegląd kliniczny, tom 14. supl.

  Wolan-Nowakowska, M. (2015). Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość”. Szczecin   Świnoujście – Ystad, 8–9 września 2014, Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo2 (28), 111-114.

  Wolan-Nowakowska, M. (2015). Poradnictwo zawodowe w szkole: założenia z rzeczywistość, Psychologia Wychowawcza, 49 (7), 238-248.

   

  Wołowicz – Ruszkowska, A. (2015). How Polish Women With Disabilities Challenge the Meaning of Motherhood. Psychology of Women Quarterly, DOI: 10.1177/0361684315600390.

  Wołowicz – Ruszkowska, A. (2015). Niepełnosprawnośc intelektualna – wielowymiarowość zjawiska. W: M. Zima-Parjaszewska (red.) Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postepowaniach sądowych i przed innymi organami (s. 16-29). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

  Wołowicz – Ruszkowska, A., Zima-Parjaszewska, M. (2015). Nowoczesne formy wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Zima-Parjaszewska (red.) Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postepowaniach sądowych i przed innymi organami (s. 49-64). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.