shadow
piątek, 24 styczeń 2014 11:16

Krajowa literatura z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących 2000-2013 (opracowanie - dr Korenelia Czerwińska)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: Krajowa literatura z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących
 • Autor wykazu: dr Kornelia Czerwińska (Zakład Tyflopedagogiki, Instytut Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
 • Treść wykazu:

  2000

      Palak, Z. (2000). Uczniowie niewidomi i słabo widzący w szkołach ogólnodostępnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
      Walkiewicz, M. (2000). Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabowidzących z niesprawnością złożoną. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej.
      Walczak, G. (red.), (2000). Metody i formy wczesnej rehabilitacji dzieci z uszkodzonym wzrokiem (wybrane zagadnienia). Warszawa: Fundacja na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej.

  2001

      Artidi, A. (2001). Czytelność druku a słabowzroczność. Materiały Tyflologiczne, 11, 129-135.
      Artidi, A. (2001). Kontrast barwny a słabowzroczność. Materiały Tyflologiczne, 11, 117-128.  
      Krzeszowski, T. (2001). Niewidomi a języki obce, czyli kilka słów o tyfloglottodydaktyce. Języki Obce w Szkole, 7, 5-12.
      Kuczyńska-Kwapisz, J. (red.), (2001). Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
      Marek, B. (2001). Razem czy osobno? Integracyjne pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych. Języki Obce w Szkole, 7, 93-102.
      Marek, B. (2001). Skąd się biorą niewidomi angliści? Z doświadczeń Zakładu Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL. Języki Obce w Szkole, 7, 79-86.
      Marek, B. (2001). Wspieranie niewidomego dziecka w szkole ogólnodostępnej: wyzwanie nie tylko dla tyflopedagoga. W: Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. (s. 69-77). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
      Wiazowski, J. (2001). Komputery i sieci komputerowe jako media wspomagające nauczanie języka angielskiego uczniów niewidomych. Języki Obce w Szkole, 7, 87-92.
      Sękowski, T. (2001). Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  2002

      Kondyjowska-Ogórek, J. (2002). Nauczanie biologii młodzieży z uszkodzonym wzrokiem. Szkoła Specjalna, 4, 242-245.
      Kozak-Czyżewska, E., Kazanowska, B. (2002). Kształtowanie podstawowych pojęć geometrycznych w nauczaniu dzieci niewidomych. W: A. Pielecki (red.), Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych.  Lublin: Wyd. UMCS.
      Majewski, T. (2002). Tyflopsychologia rozwojowa. Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Polski Związek Niewidomych.
      Oleś, P., Steuden, S., Toczołowski, J. (red.) (2002). Jak świata mniej widzę: zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  2003

      Orkan-Łęcka, M. (2003). Mama, tata, dziecko czyli o tym, jak uczyć małe niewidome dziecko w warunkach domowych. Warszawa: PZN.
      Sękowski A., Klinkosz, W. (2003). Powodzenie w studiach osób niewidomych i słabo widzących a niektóre cechy osobowości. Czasopismo Psychologiczne, 1.
      Tokarz, E. (2003). Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym? Nowa Szkoła, 4, s. 34-37.
      Urbańczak-Psuja, A. (2003). Integracja społeczna w rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących. Laski, 4/5, 93-96.

  2004

      Gołąb, W. (2004). Słabowidzący – razem czy osobno? Laski, 5, 31-32.
      Orkan-Łęcka M., Dąbrowska M. (2004). Specyfika rozwoju i jego wspomagania u małych dzieci niewidomych lub słabowidzących. W: G. Kmita, T. Kaczmarek (red.), Wczesna interwencja. Miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP t.2, (s. 79-99). Warszawa: Wydawnictwo EMU, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.                                  
      Skrzypek-Siwińska, E. (2004). Odbiór świata przez osoby niewidome. Laski, 3/4, 56-65.
      Szwedowska, E., Więckowska, E. (2004). Nauczanie konwencji PLAN w klasie dzieci niewidomych. Laski, 1/2, 70-80.
      Walczak, G. (red.), (2004). Wspomaganie rozwoju małych dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Wersja CD. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
      Więckowska, E. (2004). O pełnowartościową metodykę nauczania rysunku w szkole dla niewidomych. Laski, 3/4, 40-50.

  2005

      Czerwińska, M. (2005). Nowoczesne formy dostępu osób niewidzących do słowa pisanego. W: M. Fedorowicz, T. Kruszewski (red.), Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. (s. 103-126). Tom I. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
      Jakubowski, S. (red.), (2005). Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Warszawa: MENiS.
      Jakubowski, S. (2005). Środki techniczne w rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną. W: D. Gorajewska (red.), Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. (s. 149-167). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
      Kuczyńska-Kwapisz, J., Witczak-Nowotna, J. (2005). Internet jako element strategii współpracy z nauczycielami w ramach badań nad czynnikami istotnymi w nabywaniu wybranych podstawowych umiejętności szkolnych przez słabo widzące dzieci, uczące się w pierwszych klasach w ogólnodostępnych szkołach podstawowych. W: B. Siemieniecki (red.), Komputer w pedagogice specjalnej. (s. 38-76). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
      Kwiatkowska V. (2005). Internet a niewidomi. W: B. Siemieniecki (red.), Komputer w pedagogice specjalnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 77-84.
      Najberg, J. (2005). Kognitywistyka a poznanie wzrokowe. Próby kompensacji dysfunkcji narządów wzroku przez zastosowaniu narzędzi technologii informacyjnej. W: B. Siemieniecki (red.), Komputer w pedagogice specjalnej. (s. 30-37). Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”.
      Omieciński, J. P. (2005). Podręczniki dla niewidomych i słabo widzących dzieci i młodzieży – problem edukacyjny. W: B. Siemieniecki (red.), Komputer w pedagogice specjalnej. (s. 85-90). Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”.
      Skrzetuska, E. (2005). Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1-3. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  2006

      Czerwińska, K. (2006). Możliwości wykorzystania grafiki dotykowej w nauczaniu języków obcych – teoria a praktyka.  Szkoła Specjalna, 5, 323-329.
      Czerwińska, K. (2006). Video Interaction Training – opis przypadku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 62-71.
      Czerwińska, K. (2006). Wpływ stymulacji na rozwój widzenia u dzieci z niepełnosprawnością wzrokową pochodzenia mózgowego w wieku 0-6 lat. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2, 95-107.
      Marek, B. (2006). Świat bez wzroku: wyzwania i rozwiązania w nauczaniu języka angielskiego osób niewidomych. W: J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (red.), Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych. (s. 64-75). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
      Mikołajczak-Matyja N. (2006). Wiedza o obiektach i zjawiskach naturalnych w definicjach konstruowanych przez niewidomych i widzących użytkowników języka. Szkoła Specjalna, 2, 89-103.
      Sińska, J. (2006). Matka i dziecko z uszkodzonym wzrokiem – transakcyjny model wspomagania interakcji. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. (s. 47-63). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
      Wałachowska, M. (2006). Nowe technologie informacyjne – CZYTAK NPN. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 72-79.

  2007

      Bis, Z., Kurzyńska, A., Lutomski G., Nowacka, J. (2007). Język aktywizacji zawodowej – język obcy. Język porozumienia na rynku pracy dla osób z dysfunkcją wzroku. Poradnik metodyczny. Warszawa: Polski Związek Niewidomych.
      Czerwińska, K. (2007). Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących. Wychowanie na co dzień, 9, 16-21.
      Czerwińska, K. (2007). Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych. Szkoła Specjalna, 3, 163-174.
      Czerwińska, K. (2007). Efekty rehabilitacji wzroku u dzieci z zespołem CDG - analiza przypadku. Szkoła Specjalna, 3, 224-232.
      Czerwińska, K. (2007). Jak postępować z niemowlęciem niepełnosprawnym wzrokowo? Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 49-57.
      Czerwińska, K. (2007). Kiedy małe dziecko słabo widzi – wskazówki dla rodziców. W: D. Gorajewska (red.), Rodzina. Normalność w niepełnosprawności. (s.89-93). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
      Czerwińska, K. (2007). (Nie)Dostępność kursów językowych dla osób niewidomych i słabo widzących. Wychowanie na co dzień, 4/5, 3-7.
      Czerwińska, K. (2007). Potrzeby i możliwości osób słabowidzących. W: D. Gorajewska (red.), Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. (s.43-50). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
      Czerwińska, K. (2007). Potrzeby i możliwości osób niewidomych. W: D. Gorajewska (red.), Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. (s.51-57). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
      Czerwińska, K. (2007). Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabo widzących – przegląd badań. Wychowanie na co dzień, 7/8,  12-16.
      Czerwińska, K. (2007). Zastosowanie wiedzy o umyśle w edukacji niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 81-87.
      Czerwińska, K., Żejmis, M. (2007). Doradztwo zawodowe dla osób niewidomych i słabo widzących w projekcie „Per linguas mundi ad laborem”. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 76-86.
      Gatlik, M., Kochanowska-Nowak, M. (2007). Nowy wykaz podręczników dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Nasze Dzieci, 4, 6-37.
      Golemba, B. (2007). Dostosowanie otoczenia do potrzeb dziecka słabo widzącego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 71-80.
      Gorajewska, D., Paplińska, M. (2007). Niewidomy czytelnik – fakty i mity związane z dostępem do tekstu pisanego. W: M. Fedorowicz, T. Kruszewski (red.), Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. (s. 67-83). Tom I. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
      Gorajewska, D., Paplińska, M. (2007). Rola nauczyciela w edukacji uczniów niewidomych. W: Cz. Kosakowski, A. Krause, A. Żyta (red.), Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy pedagogiki specjalnej 6. (s. 312-317). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
      Hadamik, B. (2007). Grafika dotykowa w nauczaniu języków obcych osób niewidomych. Laski, 6, 65-71.
      Jakubowski, S. (2007). Filmy dla niewidomych. Pochodnia, 9, 10-13.
      Kirenko, J., Gindrich, P. (2007). Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym. Lublin: Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej.
      Konarska, J. (2007). Komunikacja interpersonalna osób z niepełnosprawnością wzroku i narządu ruchu. W: J. Baran, A. Mikrut (red.), Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością. Teoria, diagnoza, wspomaganie. (s.21-40). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
      Marek, B. (2007). Brajl. Podręcznik do nauki brajla dla nauczycieli i lektorów języka angielskiego. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
      Muszalska, M. (2007). Wspomaganie rozwoju dzieci i nastolatków niewidzących i niedowidzących. W: A. Brzezińska (red.), Zadania rodziny i szkoły: od samodzielności dziecka do efektywności pracownika. (s. 129-135). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.
      Olszewska, R. (2007). Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik dla wyższych uczelni. Vademecum adaptacji stanowiska komputerowego. Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
      Ossowski, R., Muszalska, M. (2007). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i niedowidzących. Psychologiczna analiza problemu. W: A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. (s. 149-176). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.
      Rzepka, H. (2007). Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik dla wyższych uczelni. Adaptacja materiałów informacyjnych. Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
      Seroczyńska, M., Grałek, M., Kanigowska, K. (2007). Analiza zmian przyczyn ślepoty i znacznego pogorszenia widzenia u dzieci i młodzieży urodzonych w latach 1974-2004. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2/2, 193-215.
      Stanisławski, P. (2007). Do kina z białą laską. W: D. Gorajewska (red.), Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. (s.101-104). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
      Walter, N. (2007). Nowe media dla niewidomych i słabowidzących.  Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
      Walthes, R. (2007). Tyflopedagogika, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

  2008

      Bobkowicz-Lewartowska, L. (2008). Poczucie sensu życia jako wskaźnik psychicznego dobrostanu u osób z zaburzeniami widzenia. W: U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Dyskursy pedagogiki specjalnej nr 7. (s. 237-242). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
      Czerwińska, K. (red.), (2008). Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
      Czerwińska, K. (2008). Eksperyment nauczający w pracy z dzieckiem niewidomym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 84-104.
      Czerwińska, K. (2008). Języki obce a osoby z dysfunkcją wzroku. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
      Czerwińska, K. (2008). Wybrane problemy pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową w klasie integracyjnej. W: M. Dycht, L. Marszałek (red.), Wobec „odmienności…?” Pedagogiczne konotacje. (s. 163-175). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
      Czerwińska, K. (2008). W trosce o zintegrowane wsparcie dla dziecka z niepełnosprawnością wzrokową. W: D. Gorajewska (red.), Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole. (s. 92-96). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
      Czerwińska, M., Dederko, T. (red.), (2008). Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Wybrane zagadnienia. (s. 73-83). Kielce: Oficyna Wydawnicza STON 2.
      Chojecka, A., Magner, M., Szwedowska, E., Więckowska, E. (2008). Nauczanie niewidomych dzieci rysunku. Przewodnik dla nauczyciela. Laski: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
      Kędzierska, J., Okupińska, A. (2008). Osoby niewidome i słabowidzące. W: Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego. (s.49-60). Szczecin: Forum Turystyki Regionów.
      Kończyk, D. (red.) (2008). Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
      Kotowski, S. (2008). Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”.
      Matys, M. (2008). Tyflografika. Tyfloświat, 1(1), 36-39.
      Mikołajczak-Matyja, N. (2008). Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje semantyczne w leksykonie widzących i niewidomych użytkowników języka. Poznań: Wydawnictwo UAM.
      Mikołajczak-Matyja, N. (2008). Obiekty i zjawiska naturalne w skojarzeniach słownych osób niewidomych i widzących. Szkoła Specjalna, 4, 243-255.
      Paplińska, M. (2008). Dziecko z niepełnosprawnością wzrokową na progu szkoły – przygotowania, możliwości i realne wsparcie. W: D. Gorajewska (red.), Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole. (s.132-141). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
      Paplińska, M. (red.), (2008). Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
      Piskorska, A., Krzeszowski, T., Marek, B. (2008). Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji angielskiego. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
      Romantowski, S. K. (2008). Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła Specjalna, 3, 223-233.
      Umławska, W. (2008). Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 77-83.
      Wdówik, P. (2008). Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niewidomych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  2009

      Czerwińska, K. (2009). Kondycja i wyzwania współczesnej tyflopedagogiki. W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Trwałość i zmiana w pedagogice specjalnej. (s. 93-106). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
      Czerwińska, K. (2009). Osoby z niepełnosprawnością wzrokową w środowisku pracy. W: M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych – ku możliwościom przeciw ograniczeniom. (s. 143-153). Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.
      Czerwińska, K. (2009). Poczucie koherencji a poziom depresyjności u młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. W: T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska (red.), Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. (s. 319-333). Tom IV, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
      Czerwińska, K. (2009). Przygotowanie pomocy dydaktycznych dla dziecka z dysfunkcją wzroku w wieku wczesnoszkolnym. W: K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga (red.), Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. (s. 448-456). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
      Czerwińska, K. (2009). Wykorzystanie metody Video Interaction Training w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych nauczycieli. W: W. Leżańska (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych. (s. 159-165). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
      Fojkis, A. (2009). Zobaczyć świat. Projekt pracy z uczniem niewidomym na lekcjach języka polskiego. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
      Górny, M. (2009). Aktywność sportowa osób z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. (s. 396-418). Gdańsk: GWP.
      Jakubowski, M. (2009). Tyflografika - historia i współczesność, metody i technologie. Tyfloświat, 1, 36-40.
      Jakubowski, M. (2009). Tyflografika – ksero dla niewidomych. Tyfloświat, 2, 3-7.
      Jaworska-Biskup, K. (2009). Wpływ rozumienia pojęć przez dzieci niewidome na nauczanie języków obcych. Szkoła Specjalna, 1, 25-34.
      Kilian, M., Paplińska, M. (2009). Nauczanie orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością złożoną. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 101-114.
      Kuczyńska-Kwapisz, J. (2009). Funkcjonowanie i aktywność społeczno-zawodowa osób niewidomych i słabowidzących. Laski, 6, 95-100.
      Magner, M. (2009). Grafika przybliża niewidomym świat. Laski, 1/2, 34-38.
      Mellor, C. M. (2009). Louis Braille. Dotyk geniuszu. Warszawa: Fundacja Szansa dla Niewidomych.
      Paplińska, M. (2009). Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo APS.
      Walkiewicz-Krutak, M. (2009). Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci słabowidzących. Warszawa: Wydawnictwo APS.
      Wiazowski, J. (2009). Niewidomi a rewolucja technologiczna – doświadczenia amerykańskie. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 83-99.
      Witczak-Nowotna, J. (2008). Indywidualne programy jako element współpracy z tyflopedagogiem. Wspieranie dziecka słabowidzącego w szkołach ogólnodostępnych. W: D. Gorajewska (red.), Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole. (s.142-149). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
      Witek, P. (2009). Audiodeskrypcja – nowy wymiar pojmowania. Tyfloświat, 1, 21-26.

  2010

      Czerwińska, K. (2010). Funkcjonowanie adolescentów z niepełnosprawnością wzrokową. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji  osób niepełnosprawnych w biegu życia. (s. 111-118). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
      Dziubińska, R. (2010). Model pracy z uczniem niewidomym lub słabo widzącym. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, część II. (s. 79-96). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
      Kauba, K. (2010). Zasady adaptacji podręczników dla uczniów niewidomych. Laski, 1/2, 113-131.
      Kazanowski, Z. (2010). Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej. Szkoła Specjalna, 1/2, 20-33.
      Kilian, M. (2010). Następstwa utraty wzroku w starszym wieku. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 89-103.
      Konarska, J. (2010). Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
      Witczak-Nowotna, J. (red.), (2010). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
      Wysocki, M. (2010). Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

  2011

      Czerwińska, K. (2011). Osoby niewidome według dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 42-54.
      Czerwińska, K. (2011). Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej -wybrane aspekty społeczne i dydaktyczne. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. (s. 156-172). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
      Wawrowska, E. (2011). W rodzinie niewidomego dziecka. W: H. Liberska (red.), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju. (s. 119-128).  Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  2012

      Bilewicz, M. (2012). Poziom pełnienia ról społecznych przez młodzież z uszkodzonym wzrokiem. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.), Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. (s. 107-116). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
      Dycht, M. (2012). Funkcjonalne następstwa schorzeń narządu wzroku i zaburzeń widzenia a jakość edukacji dziecka słabowidzącego. W: W. Żłobicki, B. Maj (red.), Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian. (s. 417-437). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
      Kasperska, M., Bodys-Cupak, I. (2012). Funkcjonowanie psychospołeczne niewidomych i słabowidzących w opinii osób z dysfunkcją wzroku oraz osób pełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 4-15.
      Kazanowski, Z. (2012). Medialny wizerunek osób niewidomych w filmach fabularnych. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.), Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. (s. 403-415). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
      Kilian, M. (2012). Naturalne i patologiczne zmiany oczne u osób w starszym wieku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 91-105.
      Konarska, J. (2012). Aktywność komunikacyjna dzieci niewidomych jako warunek ich prawidłowego rozwoju i zapobieganie dystansowi społecznemu. W: M. Parchomiuk, B. Szabała (red.), Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. Tom I Przyczyny – Konsekwencje - Przeciwdziałanie. (s. 177-192). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
      Kuczyńska-Kwapisz, J. (red.), (2012). Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej. Kształcenie i rehabilitacja. Warszawa: Wyd. UKSW.
      Paplińska, M. (red.), (2012). Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”.
      Szabała, B. (2012). Stereotypowy wizerunek osób niewidomych. W: M. Parchomiuk, B. Szabała (red.), Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej. Tom I Przyczyny – Konsekwencje - Przeciwdziałanie. (s. 89-110). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
      Wałachowska, M. (2012). Współczesne organizacje pozarządowe w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.), Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. (s. 281-297). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  2013

      Bilewicz, M. (2013). Akceptacja niepełnosprawności przez młodzież z dysfunkcją narządu wzroku. Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1, 39-58.
      Dycht, M. (2013). Henryk Ruszczyc i jego koncepcja rehabilitacji zawodowej osób niewidomych. Szkoła Specjalna, 1, 165-173.
      Konarska, J. (2013). Formy wsparcia rehabilitacji osób z niesprawnością wzrokową. W: B. Grochmal-Bach, M. Alberska, A. Grzebinoga (red.), Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością. (s. 47-72). Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
      Konarska, J. (2013). Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
      Nazarczuk, M. (2013). Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Szkoła Specjalna, 1, 214-224.
      Skoczylas, E. (2013). Wspieranie rodzin dzieci z dysfunkcją wzroku. W: B. Sidor-Piekarska (red.), Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością. (189-223). Lublin: Wydawnictwo KUL.
      Sitarczyk, M. (2013). Rozważania nad uwarunkowaniami jakości życia osób z dysfunkcją wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 95-110.
      Szabała, B. (2013). Radzenie sobie w sytuacjach trudnych a kompetencje społeczne studentów z niepełnosprawnością wzrokową. Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1, 59-74.