shadow
piątek, 31 styczeń 2014 10:55

Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne (opracowanie - dr Ewa Bilska)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne
 • Autor wykazu: Ewa Bilska
 • Treść wykazu:

      Ackerman, Robert J. Zanim będzie za późno: przemoc i kontrola w rodzinie. Gdańsk: Gdańskie Wydawictwo Psychologiczne, 2002.

      Badura-Madej, Wanda; Dobrzyńska-Mesterhazy, Agnieszka. Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
      Berezowska, Iwona. W cieniu tyrana. Szczecin: Wydawnictwo My Book, 2005.
      Bińczycka, Jadwiga. Między swobodą a przemocą w wychowaniu. Kraków: Impuls, 2005
      Brańka, Zofia. Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Text", 2006.
      Browne, Kevin. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.
      Bryk, Janusz. Przestępstwo znęcania się: studium prawnokarne i kryminologiczne. Szczytno: Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2003.
      Budyn-Kulik, Magdalena. Zabójstwo tyrana domowego: studium prawnokarne i wiktymologiczne. Lublin: Oficyna Wydawnicza "Verba", 2005.
      Chappell, Kitty. Mogę wybaczyć, jeśli tylko chcę. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Vocatio", cop. 2008.

      Co robić ze sprawcami przemocy? : karać?, leczyć?, edukować?: materiały z konferencji naukowej, Sucha 3-4 kwietnia 2003 / pod redakcją naukową Violetty Kwiatkowskiej-Darul i Haliny Lewandowskiej-Opala; Areszt Śledczy w Toruniu. Toruń: Areszt Śledczy, 2003.

      Cudak, Sławomir. Społeczno-demograficzne determinanty przemocy wobec dziecka w rodzinie. Kielce: Instytut Pedagogiki i Psychologii Akademii Świętokrzyskiej, 2007.
      Dutton, Donald. Przemoc w rodzinie. Warszawa: "Diogenes", 2001.
      Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
      Grabowiec, Anna. Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
      Grubb, Fran E. Okrutne żniwa: poruszające wspomnienia dziewczynki maltretowanej przez ojca. Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2013.
      Gruszczyńska, Beata. Przemoc wobec kobiet w Polsce: aspekty prawno kryminologiczne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007.
      Herman, Judith Lewis. Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998
      Herzberger, Sharon D. Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
      Hirigoyen, Marie-France. Molestowanie moralne: perwersyjna przemoc w życiu codziennym. Poznań: "W Drodze", 2002.
      Jarosz, Ewa. Dom, który krzywdzi. Katowice: "Śląsk", 2001.
      Jarosz, Ewa. Dzieci ofiary przemocy w rodzinie: raport Rzecznika Praw Dziecka: funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012.
      Jarosz, Ewa. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008.
      Kacprzak, Lech. Przemoc wobec dziecka jako patologia społeczna. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006.
      Krajewski, Radosław. Karcenie dzieci: perspektywa prawna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010.
      Latoś, Agnieszka. Zabiłam własne dziecko... : studium przypadków zabójczyń dzieci oraz możliwości ich resocjalizacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012.
      Lipowska-Teutsch, Anna. Rodzina a przemoc. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.

      Lisowska, Elżbieta. Diagnoza ryzyka przemocy wobec dziecka w rodzinie: antytrajektoria przemocy; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce; Piekoszów: Wydawnictwo Gens, 2008.

      Lisowska, Elżbieta. Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005.
      Maćkowicz, Jolanta. Przemoc w wychowaniu rodzinnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
      Madanes, Cloé Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
      Madanes, Cloé. Seks, miłość, przemoc: psychoterapia sprawców i ofiar. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999.
      Majchrzyk, Zdzisław. Kiedy kobieta zabija: motywy, osobowość, relacja sprawca-ofiara, strategie obronne: opinia sądowo-psychologiczna stanu silnego wzburzenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.
      Makara-Studzińska, Marta. Dziecko jako ofiara przemocy domowej: portret psychologiczny. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2010.
      Marzec-Holka, Krystyna. Dzieciobójstwo: przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
      Mastalski, Janusz. Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie: perspektywa pedagogiczna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2006.
      Mazur, Jadwiga. Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002.
      Mellibruda Jerzy. Przeciwdziałanie przemocy domowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, 2012.
      Miller, Alice Twoje ocalone życie. Poznań: Harbor Point Media Rodzina, 2009.
      Nowakowski, Zdzisław; Sęk, Andrzej; Henryk Tokarski. Przemoc w rodzinie a bezpieczeństwo społeczne. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne, 2009.
      Opfer, Halszka. Kato-tata: nie-pamiętnik. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2011.
      Opfer, Halszka. Monidło: życie po kato-tacie. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2011.
      Parlamenty zjednoczone w zwalczaniu przemocy domowej wobec kobiet : podręcznik dla parlamentarzystów. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Spraw Międzynarodowych, 2007.
      Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI: rodzina dysfunkcyjna, przemoc / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Radom: PR, 2000.
      Pelzer, David J. Mężczyzna imieniem Dave: opowieść o triumfie i przebaczeniu. Poznań: Zysk i S-ka. 2002.
      Polanowski, Jarosław. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: prawo i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008.
      Pospiszyl, Irena. Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
      Pospiszyl, Irena. Razem przeciw przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999.
      Przemoc: konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.
      Przemoc domowa - wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod redakcją Piotra Szczukiewicza. Lublin: Wydawnictwo "MAD", 2007.
      Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego / pod redakcją Marzeny Binczyckiej-Anholcer ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2005.
      Przemoc w rodzinie: między prawem a wyzwaniami współczesności / pod redakcją Magdaleny Gościniewicz i Małgorzaty Porąbaniec ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kielce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 2013.
      Przemoc w rodzinie: między teorią a praktyką / redakcja Maciej Dębski. Nowy Staw: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape, 2008.
      Przemoc wobec ludzi starych : na przykładzie badań środowiskowych w województwie podlaskim : praca zbiorowa / pod redakcją Małgorzaty Halickiej i Jerzego Halickiego. Białystok: Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.
      Rode, Danuta. Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie: charakterystyka sprawców. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
      Rodzina i szkoła wobec przemocy / redakcja naukowa Tadeusz Sakowicz; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2004.
      Spurek, Sylwia. Izolacja sprawcy od ofiary: instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.
      Spurek, Sylwia. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: komentarz. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
      Stańdo, Krystyna, Szygendowska Aleksandra. Dziecko krzywdzone - symptomy, zagrożenie, wsparcie. Warszawa: Fundacja Pedagogium: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2009
      Stożek, Maria. Przemoc w rodzinie: zapobieganie w świetle przepisów prawa. Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2009.
      Surmiak-Domańska, Katarzyna. Mokradełko. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012.
      Śniegulska, Anna. Przemoc wobec dziecka w rodzinie i szkole. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. Przemyśl; Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2003.
      Taniec wysokiego ryzyka: historie prawdziwe / [redakcja Beata Orzechowska, Agnieszka Ostrowska, Elżbieta Zychowicz]. Warszawa: Centrum Praw Kobiet, 2008.
      Theodore, Wayne. Rodzina Theodore: opowieść o odwadze, przetrwaniu i nadziei. Warszawa : "Muza", 2004.
      Widera-Wysoczańska, Agnieszka. Mechanizmy przemocy w rodzinie: z pokolenia na pokolenie. Warszawa: Difin, 2010.
      Żywoty kobiet. [redakcja Maja Korzeniewska]. Warszawa: Centrum Praw Kobiet, 2000.