shadow
poniedziałek, 27 styczeń 2014 09:35

Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

Napisał 

 

Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich
Został powołany 15 lutego 2011 roku zarządzeniem nr 14 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmienionym zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 15 czerwca 2012 roku. Działa przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

linki do zarządzeń :
Zarządzenie 1
Zarządzenie 2


Do zadań Zespołu należy:
1.    formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym;
2.    prowadzenie prac związanych z określeniem zasad dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym, w tym zasady przejrzystości w recenzowaniu prac naukowych, prac doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz ograniczających naruszanie dobrych praktyk akademickich;
3.    opiniowanie i analizowanie propozycji rozwiązań, w szczególności w zakresie definicji plagiatu, zmian prawa autorskiego i poszanowania praw własności intelektualnej;
4.    formułowanie opinii i propozycji rozwiązań systemowych w zakresie działalności rzeczników i komisji dyscyplinarnych;
5.    formułowanie opinii i wniosków w sprawach skierowanych przez Ministra, dotyczących w szczególności:
a) postępowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego,
b) nepotyzmu,
c) nadużycia władzy,
d) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec własnej uczelni, instytutu badawczego, instytutu naukowego lub pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
e) braku poszanowania praw własności intelektualnej,
f) stosowania kryteriów pozamerytorycznych w ocenie pracy nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz studentów,
g) dyskryminacji,
h) podważania autorytetu oraz kompetencji naukowych i uprawnień,
i) mobbingu,
j) konfliktu interesów;
6.    współpraca z komisją do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk;
7.    współpraca z rektorami uczelni oraz rzecznikami dyscyplinarnymi przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w zakresie spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.


Publikacje przygotowane przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który doradza Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego
•    Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej
•    Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w praktyce