shadow
poniedziałek, 10 luty 2014 08:11

Program „Klucz do uczenia się"

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Program „Klucz do uczenia się"
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:

  Kilkadziesiąt lat badań, prowadzonych przez naukowców szkoły Wygotskiego, doprowadziło do stworzenia programu  „Klucz do Uczenia Się”. Program ten od lat realizowany jest
  w Wielkiej Brytanii. Jego sukces i olbrzymie zainteresowanie środowiska specjalistów edukacji dziecięcej, sprawił, że został on sprowadzony do Polski, przetłumaczony na nasz język oraz dostosowany do polskich realiów i potrzeb. Program osiągnął prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych celów na polu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – przygotowuje dzieci do rygorystycznej nauki formalnej, a jednocześnie wspiera zachowania
  i charakterystyczne dla wieku małego dziecka. W prosty i atrakcyjny sposób, dzieci poprzez zabawę opanowują umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki czytania, pisania i liczenia.
  Program został wdrożony w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz na kilku uczelniach
  w Polsce. Między innymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Program realizowany jest jako odrębny moduł dla studentów kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju, jako uzupełniające treści zajęć z Metodyki nauczania i wychowania w klasach I- III uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz dotykowy przedmiot dla studentów studiów podpylonych z zakresu oligofrenopedagogiki oraz wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opieki nad małym dzieckiem.
  DODATKOWE INFORMACJE O PROGRAMIE :
  Program podzielony jest na moduły tematyczne z uwzględnieniem podziałów wiekowych od 3 do 7 lat. Realizacja poszczególnych modułów jest uzależniona od potrzeb
  i możliwości każdego Dziecka. Są to:
  •    Moduł „Matematyka sensoryczna”,
  •    Moduł „Gry rozwijające”,
  •    Moduł „Kreatywne modelowanie”,
  •    Moduł "Wizualno - przestrzenny",
  •    Moduł „Literacki”,
  •    Moduł „Od bazgrania do pisania,
  •    Moduł "Konstrulcje",
  •    Moduł "Program badawczy",
  •    Moduł "Ruch ekspresyjny",
  •    Moduł "Ty, ja, świat".
  Tytuły powyższych modułów dość jednoznacznie sugerują zakres zadań realizowanych podczas poszczególnych jednostek tematycznych. Ze względu na ogromny zasób zawarty
  w materiale trudno przedstawić poszczególne moduły w kilku zdaniach. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do strony www.kluczdouczeniasie.pl  
   Na poziomie ogólnych umiejętności „Klucz do uczenia się” ma za zadanie rozwijać u dziecka 3 podstawowe kompetencje:
  SAMOREGULACJI, POZNAWCZE, KOMUNIKATYWNE.
  Podczas kształtowania umiejętności samoregulacji: dziecko uczy się skupienie uwagi, nazywania zachowań, koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców, określenie ograniczeń własnego ciała oraz panowanie nad własnym zachowaniem. Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań.
  Umiejętności poznawcze: to rozwój intelektualny i kreatywny. Program „Klucz do uczenia się” rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji
  •    matematyczno – logiczną
  •    ruchową
  •    językową
  •    wizualno – przestrzenną
  •    intrapersonalną (refleksyjną)
  •    interpersonalną
  •    przyrodniczą
  Umiejętności komunikatywne: to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia rozumianym. Służy temu praca w parach, refleksja grupowa, praca zespołowa, wspólne sukcesy, wspólna zabawa, czy wcielanie się dziecka w różne role.  Autorzy programu:
   
  Galina Dolya -  jest ona m.in. pracownikiem naukowym na wydziale psychologii i pedagogiki umiejętności poznawczych w Rosyjskiej Akademii Edukacji, Krajowym Doradcą ds. Edukacji, Kierownikiem Katedry na Moskiewskim Uniwersytecie Eureka, pedagogiem praktykiem.  Za całokształt swojej 20-letniej pracy została uhonorowana najwyższą odznaką państwową – Zasłużony Nauczyciel Rosji.
   
   
  Nikolai Veraksa – jest m.in. profesorem psychologii na Moskiewskim Uniwersytecie Psychologii i Edukacji, Kierownikiem Katedry Psychologii i Pedagogiki w Rosyjskiej Akademii Edukacji, członkiem rosyjskich i międzynarodowych stowarzyszeń psychologicznych